Vuosikertomus 2023

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Kotkan Energia on energiakonserni, johon kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja tytäryhtiöinä KotkaGas Oy, KotkaTec Oy ja Kotkan Energiaverkot Oy. Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.500 kappaletta ja kaikki osakkeet omistaa Kotkan kaupunki. Osakkeiden lunastus- ja suostumuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen. Kotkan Energia Oy omistaa kaikki tytäryhtiönsä 100-prosenttisesti.

Kotkan Energia tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja – tuotteita. Päätuotteet ovat kaukolämpö, höyry, sähkö ja maakaasu. Lisäksi konserni tarjoaa sähköautojen latauspalveluja, aurinkopaneeliratkaisuja ja muita älykkäitä energiapalveluita koko Suomen alueelle. Kotkan Energian tavoitteena on tuottaa kotkalaisten kaukolämpö hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

Kotkan Energian tavoitteena on pitää kaukolämmön hintataso kilpailukykyisenä ja loppuasiakkaan kannalta kokonaistaloudellisesti parhaana lämmitysratkaisuna. Kotkan Energia myös tukee paikallisen teollisuuden kilpailukykyä tarjoamalla kustannustehokkaita ja kestävästi tuotettuja energiapalveluita.

Kotkan Energia Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Olli Marttila ja varapuheenjohtajana Pekka Posti sekä hallituksen jäsenenä Antti Laine, Reija Lipponen, Tiina Mikkonen ja Pia Paukku. Hallitus
kokoontui 15 kertaa. Kotkan Energia Oy:n hallintoneuvostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Jari Elo ja varapuheenjohtajana Juha Tilli sekä hallitusneuvoston jäsenenä Juha Attenberg, Susanna Blomberg, Eveliina Heikkilä (1.1.-5.5.2023), Arttu-Petteri Klami, Antti-Veikko Labbas, Maarit Mattila (17.5.2023 alkaen), Katri Paatero ja Riina Brofors (17.5.2023 alkaen). Hallintoneuvosto kokoontui yhden kerran. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sami Markkanen.

Konserni

Taloudellinen tilanne

Tilikausi oli konsernin kahdeksas. Liikevaihto oli 138,9 milj. euroa ja tilikauden tulos 7,7 milj. euroa. Taseen loppu- summa oli 145,5 milj. euroa. Konsernin taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 30,3 milj. euroa ja taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 14,3 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on taseen ulkopuolisia arvonlisä- verollisia leasingvuokravastuita 24,7 milj. euroa. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 8,6 milj. euroa. Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 11,1 milj. euron arvosta.

Seuraavaan taulukkoon 1. on koottu Kotkan Energia –
konsernin taloudelliset avainluvut.

Taulukko 1. konsernin taloudelliset tunnusluvut

Liiketoiminta ja riskit

Kotkan Energia -konsernin merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla.

Geopoliittiset riskit

Venäjä – Ukraina sodan jatkuminen ja Lähi-idän tilanne luo epävarmuutta energia- ja rahoitusmarkkinoihin. Ukrainan sota on entisestään korostanut myös varautumisen sekä huoltovarmuuden merkitystä muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Suomessa kyberympäristön uhkataso on myös kohonnut.

Henkilöstönäkökulma

Konsernin henkilöstömäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana sekä yritysostojen kautta että toiminnan laajentuessa. Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla (4,79/6) ja sairauspoissaolot ovat pysyneet alhaisella tasolla. Konsernissa on panostettu merkittävästi työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vakavia työtapaturmia ei onneksi tapahtunut vuoden 2023 aikana.

Yhtiön koko henkilöstö on kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Kannustepalkkiojärjestelmään sisältyy sekä taloudellisia että toiminnallisia mittareita. Vuonna 2023 henkilöstölle maksettiin kannustepalkkiota keskimäärin noin 7,66 % varsinaisista vuosiansioista (vuonna 2022: 6,6 %).

Kuluvana vuonna yhtiö juhli 30-vuotis taivaltaan henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa uudella Kotkan Satama Areenalla. Seuraavaan taulukkoon 2. on koottu tärkeimpiä Kotkan Energia -konsernin henkilöstöön liittyviä avainlukuja.

Taulukko 2. konsernin henkilöstöön liittyvät avainluvut

Ympäristönäkökulma

Konsernin laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioita ohjaa EHSQ-politiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja politiikka päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Konsernilla on DNV:n sertifioima toimintajärjestelmä perustuen standardeihin ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) ja ISO 45001:2018 (työterveys ja työturvallisuus). Järjestelmät uudelleen sertifioitiin vuonna 2022 ja sertifikaatit ovat voimassa seuraavat kolme vuotta. Tytäryhtiö KotkaTecin johtamisjärjestelmä sisällytettiin sertifioinnin piiriin vuonna 2022. Sisäisiä auditointeja pidetään säännöllisesti.

Päästöoikeudet ja päästökauppa ovat merkittävä osa yhtiön tuotannon suunnittelua ja optimointia. Kotkan Energialle on myönnetty vuosille 2021–2025 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä 132 384 tonnia. Tilikaudella 2023 päästöoikeuksista käytettiin omaan tuotantoon 66 192 tonnia ja päästöoikeuksia ei myyty.

Voimalaitosten ympäristöluvissa on määritelty lupaehdot ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuville päästöille sekä melulle. Ympäristövaikutuksista raportoidaan valvovalle viranomaiselle vuosittain lupaehtojen mukaisesti. Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen ja Huosiossuon turvetuotantoalueen toiminnasta raportoidaan kuukausittain ja aina, kun tuotannossa tapahtuu poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavia häiriöitä. Yhtiö julkaisee ympäristötietoja osana vuosikertomusta, jossa esitetään katsaus toiminnan keskeisistä ympäristövaikutuksista. Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella on tehty päästöjen vertailumittauksia sekä osallistuttu Kotkan alueen ilman laadun yhteistarkkailuun. Tuotantotoiminta on ollut vuonna 2023 lupaehtojen mukaista muutamia laitosten häiriötilanteisiin liittyviä ilmapäästöylityksiä lukuun ottamatta. Hovinsaaren voimalaitokselle, Hyötyvoimalaitokselle ja Heinsuon polttoaineiden välivarastointikentälle on saatu uudet ympäristöluvat vuonna 2022. Konsernin tuotantotoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä ympäristöön vaikuttavia päästöjä tai muita tapahtumia tilikauden aikana.

Kotkan Energia Oy on mukana kaukolämpöalan ja energian tuotantotoimintojen energiatehokkuussopimuksissa sopimuskaudella 2017–2025. Sopimuksilla yhtiö on sitoutunut asettamaan tavoitteet mm. omakäyttöenergian vähentämiseksi ja antamaan kaukolämpöasiakkailleen energiankäyttöön liittyvää neuvontaa. Vuonna 2023 kauko- lämpötoiminnassa on jatkettu edelleen energiatehokkuuteen liittyvää asiakasneuvontaa, selvityksiä ja investointeja. Kotkan Energia on mukana Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kehotetaan suomalaisia säästämään energiaa. Kotkan Energia Oy:n kaukolämmön tuotannon hiilineutraalisuustiekartan tavoitepolku ei ole täysin toteutunut polttoainemarkkinoiden haasteiden takia ja fossiilisista polttoaineista etenkin turvetta on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän. Hovinsaaren voima- laitokselle on valmistunut rikinannostelulaitteisto ja turpeesta luopuminen on kattilateknisesti mahdollistettu.

Vastuullisuusnäkökulma

Kotkan Energia siirtyy CSRD:n (Corporate sustainability reporting directive) mukaisen raportoinnin piiriin vuoden 2025 tiedoista alkaen. Raportointivaatimuksiin valmistautuminen on aloitettu ja loppuvuodesta 2023 tehtiin yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa kaksoisolennaisuusanalyysi. Kaksoisolennaisuusanalyysin yhteydessä kuultiin laajasti eri sidosryhmiä haastattelujen ja sähköisen kyselyn avulla. Analyysin lopputuloksena valittiin keskeiset vastuullisuusteemat ja raportoitavat ESRS standardit. Raportointiin valmistautuminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Vuonna 2024 tullaan konsernille laatimaan vastuullisuusstrategia ja vastuullisuusviestinnän painopistealueet.

Kehitysnäkymät ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Energiasektorilla on käynnissä globaali energiamurros, jonka vaikutukset näkyvät merkittävästi myös Suomessa. Energiamurroksen ajureina toimivat ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja digitalisaatio. Suomessa energiamurros tarkoittaa sitä, että fossiilisesta tuotannosta siirrytään vähähiiliseen energian tuotantoon ja keskitetystä energiajärjestelmästä hajautettuun energiajärjestelmään sekä vakaasta tuotannosta vaihtelevaan energiantuotantoon.

Geopoliittisten riskien lisääntyminen viime vuosina on vaikuttanut energia- ja rahoitusmarkkinoihin. Energiakriisi on kuitenkin helpottanut ja energiahinnat laskivat kuluvana vuonna merkittävästi. Sekä energiamarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla lyhyen aikavälin hintavaihtelut ovat olleet aiempia suurempia. Myös talouden suhdanteiden epävarmuus tuo haasteita yritysten toiminnalle.

Sähkön- ja lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden markkina eli voimakkaasti niin hintojen nousun kuin saatavuudenkin osalta. Tilikaudella käytettiin turvetta suunniteltua enemmän. Myös lähivuosina varaudutaan turpeen käyttöön, sillä kiinteiden polttoaineiden saatavuus on epävarmaa. Konserni tulee kuitenkin saavuttamaan hiilineutraalisuuden kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Viime vuoden aikana taloustilanteen heikentyminen ja inflaation sekä korkotason nousu on aiheuttanut haasteita yrityksille. Korkojen odotetaan laskevan vuonna 2024. Myös inflaatiotasojen odotetaan vielä laskevan matalampien korkojen ja alhaisempien energiahintojen johdosta.

Konserni on selvinnyt hyvin haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta ja taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän hyvänä myös vuonna 2024. Konsernin omavaraisuusaste on parantunut ja tuloskunto on hyvällä tasolla. Kohoavat kustannukset ja edelleen markkinoiden epävarmuus tulevat pakottamaan yhtiön nostamaan kaukolämmön hintaa syksyllä 2024.

Konsernin kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät. Hyvän tulostason säilyttäminen vaatii käyttö- ja kunnossapidon kustannustehokkuuden jatkuvaa kehittämistä sekä poltto- aineiden hankinnan ja käytön tehostamista. Edellisten lisäksi Kotkan Energia –konserni kehittää ja ylläpitää omaa tuotantokapasiteettiaan, kaukolämpö- ja sähköverkkojaan ja uusia palvelujaan.

Yhtiö edistää omia hiilineutraaliustavoitteita yhä voimakkaammin tulevina vuosina. Yhtiön tavoitteena on turpeen käytön hallittu vähentäminen ja lopulta myös luopuminen kokonaan sen käytöstä. Luopumista edesauttaa vastuullisten, kestävien ja monipuolisten biopolttoainehankinta- ketjujen kehittämisen jatkaminen. Polttoainemarkkinoilla saatavuudessa ja hinnoittelussa tullaan edelleen näkemään lähitulevaisuudessa epävarmuutta, joka todennäköisesti tulee heijastelemaan myös eri tuotantomuotojen keskinäiseen kilpailukykyyn.

Kotkan Energia on solminut maaliskuussa 2023 hankekehityssopimuksen Ren Gas Nordic Oy:n kanssa uusiutuvan synteettisen liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen rakentamisesta Kotkaan. Kotkan Energian Hyötyvoimalaitokselta otettaisiin talteen hiilidioksidia ja Mussalossa sijaitsevassa laitoksessa valmistettaisiin vetyä ja edelleen synteettistä polttoainetta. Kotkan Energia saisi laitoksesta hukka- lämpöä kaukolämpöverkkoon. Hankekehitys valmistuu vuoden 2024 alussa, jolloin tehdään mahdollinen investointipäätös.

Tulevaisuudessa erilaiset raportointivaateet eri tahoille tulevat lisääntymään ja konsernissa on käynnistetty selvitystyö lisääntyvien raportointivelvoitteiden täyttämiseksi.

Tytäryhtiöt

Kotkan Energiaverkot Oy

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Yhtiön asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut alueen yritykset. Sähkönsiirron lisäksi yhtiö toimittaa pääasiassa omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita alueiden yrityksille ja operaattoreille. Yhtiö omistaa myös Mussalon satamaan johtavan 110 kV:n voimajohdon (PRN-MUS2), johon on liittyneenä emoyhtiön Kotkan Energian omistama Mussalon tuulivoimapuisto.

Yhtiön siirtoverkkoon on liittyneenä Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset, joiden tuottamaa sähköä siirretään asiakkaille ja edelleen kantaverkkoon. Yhtiön verkkoalueella toimii myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka hyödyntää yhdyskuntajätteen kauko- lämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi. Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Yhtiön liiketoiminta muodostaa noin 0,99 % Kotkan Energia – konsernin liike- vaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,0 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 128 000 euroa. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 1 henkilö. Verkon kokonais- siirtovolyymi oli tilikaudella yhteensä 184,3 (154,6) GWh, josta tuotannon siirron osuus oli 98,0 (87,7) GWh, oman tuotannon kulutuksen osuus oli 25,4 (29,4) GWh ja kulutuksen siirron osuus oli 60,9 (37,5) GWh. Verkon siirtovolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 19,2 %. Siirtovolyymin kasvu johtui pääasiassa uusien liittymien myynnin kautta lisääntyneestä asiakkaiden kulutuksen siirron kasvusta.

Yhtiön investoinnit vuonna 2023 olivat noin 0,4 milj. euroa. Merkittävimpänä oli Korkeakosken verkonrakenteiden uudistamisen loppuunsaattaminen. Vuoden aikana yhtiön energiamittausjärjestelmä siirrettiin velvoitteiden mukaisesti varttitasemittauksiin. Samalla yhtiö uusi valtaosan energiamittareista ajan vaatimalle tasolle.

Yhtiö on investoinut pitkäjänteisesti verkkoinfraan uusintojen ja modernisointien muodossa. Vuoden 2023 aikana verkkovastuualueella uusien liittymien kysyntä kasvoi. Yhtiö on rakentanut useita uusia sähköliittymiä uusille alueen toimijoille. Samansuuntainen kasvu ja alueellinen kysyntä näyttää jatkuvan. Aiemmin tehdyt ja edelleen jatkuvat verkon uudistamis- ja parannushankkeet verkon rakenteisiin luovat toimitusvarmuutta verkkoasiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

KotkaGas Oy

KotkaGas Oy harjoittaa maakaasun tukku- ja vähittäismyyntiä valtakunnallisesti. Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen KotkaGas Oy kasvattanut voimakkaasti maakaasun myyntivolyymiä valtakunnallisesti. Yhtiö toimii avoimilla maakaasumarkkinoilla tasevastaavana Shipperinä ja vähittäismyyjänä sekä myös Baltia-Suomi markkina-alueen Get Baltic- kaasupörssissä. Yhtiö hankkii maakaasua hajautetusti usealta eri yhteistyökumppanilta ja toimii itse maakaasun maahantuojana Suomeen Baltic Connector-kaasuputkea hyödyntäen. Hajautetulla hankinnalla hallitaan sekä kaupallista riskiä että toimitusvarmuusriskiä.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Liiketoiminta muodostaa noin 56,4 % Kotkan Energia – konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 81,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 3,9 milj. euroa. Liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta johtuen maakaasun markkinahintojen voimakkaasta laskusta, vaikka myyntivolyymi kasvoi. Maakaasun myyntivolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 19,5 %. Yhtiö solmi vuoden 2023 aikana monivuotiset jatkosopimukset suurimpien maakaasuasiakkaiden kanssa.

KotkaTec Oy

KotkaTec Oy työllisti tilikauden aikana keskimäärin 28 sähköalan ammattilaista. Yhtiö tuottaa talotekniikkaan sekä teollisuuteen suunnattuja sähköverkkojen ja automaatio- järjestelmien asennus-, huolto- ja kunnossapito -palveluita sekä erilaisia asiantuntija-, turvallisuusjärjestelmä-, suunnittelu- ja valvontapalveluja. Yhtiö on Tukesin rekisteröimä S1 (yli 1000 V) urakoitsija ja on STUL:n (Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliiton) sekä STTA:n (Sähkötekniset työnantajat ry:n) jäsen. Yhtiö tuli 100-prosenttiseksi tytäryhtiöksi Kotkan Energia – konserniin 1.1.2021 alkaen.

KotkaTec:n liiketoiminta muodostaa noin 2,4 % Kotkan Energia – konsernin liikevaihdosta. Tilikauden liikevaihto oli 4,0 milj. euroa ja tulos oli tappiollinen noin 25 000 euroa. Yhtiö toimitti vuoden aikana useita vaativia teollisuuden ja talotekniikan asiakasprojekteja.

Yhtiö käynnisti marraskuun lopulla koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen joulukuun lopulla ja henkilöstövähennys oli 4 henkilöä muutosneuvottelun alussa ennakoidun seitsemän sijaan.

Emoyhtiö

Taloudellinen tilanne

Kotkan Energia Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 55,8 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,0 milj. euroa. Tilikaudella energian hinnat laskivat hintakriisiä edeltävän tason tuntumaan, mutta lyhyen aikavälin hintavaihtelut olivat aiempaa suurempia. Sähkön lyhyen aikavälin hintavaihteluihin on vaikuttanut kasvanut tuuli- voiman tuotanto. Kaasun hintaa on laskenut lämpimät säät ja kaasuvarastojen korkea täyttöaste. Lokakuussa kaasumark- kina reagoi maailmanpolitiikan tapahtumiin maltillisella hinnan nousulla. Päästöoikeuden hinnat olivat korkealla tasolla koko vuoden.

Sähkön myyntitulot pienenivät edellisestä vuodesta johtuen markkinahintojen voimakkaasta laskusta. Sähkön myyntituloja lisäsi onnistuneet tuotantosalkun suojaukset. Kaukolämmön myyntitulot kasvoivat edellisestä vuodesta. Kaukolämmön myyntivolyymi kasvoi ja uusien liittymien kysyntä oli edelleen suurta. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin 3,59 €/MWh lokakuusta alkaen. Kaukolämmön perusmaksu pysyi ennallaan. Energiamaksun korotuksen vaikutus kaukolämmön kokonaishintaan oli keskimäärin 4 % kiinteistötyypistä riippuen.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat. Syöttötariffitukea saatiin edellistä vuotta enemmän johtuen matalimmis- ta sähkön markkinahinnoista ja alkuperätakuita myytiin enemmän.

Seuraavaan taulukkoon 3. on koottu Kotkan Energia Oy:n taloudelliset avainluvut.

Taulukko 3. Kotkan Energia Oy:n taloudelliset tunnusluvut

Tilikaudella energianhankinnan kustannukset nousivat varaston muutos huomioiden edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,8 milj. euroa. Kiinteiden polttoaineiden saatavuudessa on ollut haasteita, ja tämä on näkynyt merkittävänä polttoaineiden hintojen nousuna. Lisäksi myyntisalkkuun ei tehty suojauksia johtuen alhaisista sähkön markkinahinnoista. Maakaasua ja turvetta käytettiin edellistä vuotta enemmän. Maakaasun hinta oli edellistä vuotta edullisempi.

Ulkopuolisten palvelujen kustannukset nousivat. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin edellistä vuotta enemmän yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa. Voimalaitoksilla jouduttiin vuoden aikana tekemään enemmän korjaus- ja huoltotöitä, joka myös näkyi ulkopuolisten palvelujen kustannusten nousuna. Myös kaukolämpöverkoston vuotokorjaukset nostivat kustannuksia.

Vuoden aikana tulleet yleiskorotukset ja henkilöstömäärän kasvu nostivat henkilöstökuluja.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat. Hietasen satamassa olevaa kiinteiden polttoaineiden vuokra-aluetta laajennettiin ja otettiin käyttöön. Rahoituskorot nousivat vuoden aikana ja korkojen nousu näkyy myös leasing-vuokrien korkojen nousuna. Vakuutusmaksut nousivat vakuutusmäärien päivityksistä johtuen. Erilaisia selvityshankkeita tehtiin kuluvana vuonna myös edellistä vuotta enemmän.

Rahoituskulut pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna rahoituskulut sisälsivät Fennovoima-omistuksen alaskirjauksen. Lisäksi onnistuneet korkosuojaukset tilikaudella pienensivät lainojen ja leasingvuokrien korkoja.

Laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisesta voittoveroista tuli voimaan maaliskuussa 2023. Lakia sovelletaan verovuonna 2023. Kyseinen laki koskee yhtiön sähköntuotantoliiketoimintaa ja yhtiö on eriyttänyt liiketoiminnan tilinpäätökseensä. Tuloveroihin on sisällytetty sähköntuotantoliiketoiminnan väliaikainen voittovero tilinpäätösvuodelta.

Tilikauden tulos oli 4,3 milj. euroa ja pieneni edellisestä vuodesta noin 0,6 milj. euroa. Yhtiön taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 29,3 milj. euroa (2022: 21,2 milj. euroa). Taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 16,2 milj. euroa (2022: 30,5 milj. euroa).

Pääomalainat

Kotkan kaupunki on myöntänyt vuonna 2018 Kotkan Energia Oy:lle pääomalainaa 5 milj. euroa. Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan laina-ajan lopussa 31.12.2027. Lainan korko on 4,5 prosenttia.

Lähipiirilainat

Yhtiö on antanut pitkäaikaisen lainan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Lainan yhteismäärä on 2,7 milj. euroa
ja laina-aika on enintään 20 vuotta. Laina maksetaan kerralla takaisin laina-ajan päätyttyä. Tytäryhtiöllä on mahdollisuus lyhentää lainaa myös laina-aikana. Korko maksetaan aina lainan takaisinmaksun yhteydessä. Lainan korko on sidottu 3 kuukauden euriboriin. Laina on vakuudeton.

Investoinnit

Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 10,8 milj. euron arvosta. Vuonna 2022 investoinnit olivat 8,0 milj. euroa ja vuonna 2021 ne olivat 4,3 milj. euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit ovat olleet kaukolämpöverkon laajennus uudelle Ristinkallion alueelle ja Kotkan kantasatamaan rakennettu Energiakeskus. KotkaGas Oy:n omistama Tiilitalo niminen toimistorakennus siirrettiin emoyhtiön omistukseen vuoden vaihteessa kiinteistökaupalla.

Liiketoiminta

Hovinsaaren voimalaitoksen käytettävyys oli todella hyvällä tasolla vuonna 2023, yksi aikojen parhaista vuosista. Laitoksella oli normaali vuosihuolto syyskuussa. Toisen päävoimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen, käytettävyys oli myös hyvällä tasolla. Hyötyvoimalaitoksella oli normaali vuosihuolto lokakuussa. Vuosihuolto kesti normaalia hiukan pitempään kattilan normaalia laajempien muurauskorjausten takia. Vuosihuollossa löydettiin vikaa höyryturbiinista, korjaus kesti tammikuulle 2024 asti. Turbiinin seisomisesta aiheutui yhtiölle sähkön tuotannon menetystä, jota saatiin kompensoitua lisäämällä kaukolämmön tuotantoa. Kummallakaan päälaitoksella normaalien huoltoseisokkien lisäksi ei ollut juuri muita tuotannon menetystä aiheuttaneita häiriöitä, joten tilikaudella häiriöistä aiheutuneet tuotannon menetyksen olivat alhaisella tasolla. Kombivoimalaitos ei ollut ajossa tilikaudella.

Taulukossa 4. on esitetty tuotteiden myyntimäärät ja polttoaineiden kokonaiskäyttö.

Taulukko 4. Tuotteiden myynnit ja polttoaineiden käyttö (GWh)

Tärkeimmät omassa tuotannossa käytetyt polttoaineet olivat biopolttoaineet, jätteet, turve ja maakaasu. Edelliseen vuoteen verrattuna turvetta ja maakaasua käytettiin enemmän, kun taas biopolttoaineita käytettiin vähemmän. Jätteen hyötykäyttöpalvelu pysyi edellisvuosien tasolla. Jätteiden hankintaketjuja kartoitettiin aktiivisesti ja myös avattiin sekä kotimaasta, että ulkomailta. Sähkön- ja lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden markkina eli voimakkaasti niin hintojen nousun kuin saatavuudenkin osalta. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta hyvällä ennakoivalla suunnittelulla ja pitkäjänteisellä kotimaisten hankintaketjujen yhteistyöllä laitosten polttoaineiden toimitusvarmuus kyettiin kuitenkin takaamaan kaikissa olosuhteissa.

Strategiansa mukaisesti Kotkan Energian tavoitteena on ollut uusiutuvan energian käytön lisääminen omassa energiantuotannossa. Vuonna 2023 uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannossa oli 60,8 % (vuonna 2022: 66,3 %). Biopolttoaineiden kysyntä on Venäjän hyökkäyssodan käynnistymien jälkeen merkittävästi noussut. Kysynnän kasvaessa saatavuus on heikentynyt, jonka takia yhtiö on joutunut käyttämään enemmän fossiilisia polttoaineita.

Vuonna 2023 kaukolämmön uusien liittymien myynti ja toteutus jatkui erittäin vilkkaana. Toukokuussa yhtiö käynnisti kaukolämpöverkon laajennuksen uudelle Kotkan Ristinkallion alueelle ja uusi kaukolämpöverkko liitettiin lokakuussa runkoverkkoon. Yhtiö on pystynyt pitämään tehokkaalla toiminnalla ja oikeilla investoinneilla kaukolämmön hinnan kohtuullisena muihin energiamuotoihin nähden. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kaukolämpöasiakkaina 2283 kiinteistöä.  Vuoden 2024 alussa Kotkan Energian kaukolämmön kokonaishinta seurattavassa asiakasryhmässä oli 8,6 % keskiarvotason alapuolella.

Kuva 1. Kerrostalon kaukolämmön kokonaishinnan vertailu muihin energiayhtiöihin 1.1.2024

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat tilikaudella 0,2 milj. euroa (vuonna 2022: 0,1 milj. euroa ja 2021: 0,1 milj. euroa). Tutkimus- ja kehittämishankkeet painottuivat tilikaudella pääasiassa tietoturvan, tiedon luokittelun ja vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Lisäksi panostettiin erilaisten hankkeiden selvityksiin. Yhtiö on mukana tukemassa LUT:n akkuprofessuuria ja kyberturvallisuusprofessuuria.

Hallituksen esitys voitonjaosta yhtiökokoukselle

Emoyhtiön tilikauden voitto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 oli 4.257.891,99 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 17.489.899,01 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 711,11 euroa/osake eli yhteensä 3.200.000,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.