Vuosihuollot

Yleistä vuosihuolloista

Tervetuloa työskentelemään Kotkan Energian tuotantolaitosten vuosihuoltoihin!  

Tälle sivustolle on koottu urakoitsijoille ja toimittajille tarkoitettu materiaali, jossa kerrotaan hallinnollisista velvoitteista, jotka urakoitsijan/toimittajan tulee täyttää ennen vuosihuoltoon osallistumista.

Käy alla olevat kohdat huolellisesti läpi ennen vuosihuoltoa:

Urakoitsija/toimittaja on rekisteröitynyt vastuugroup.fi palveluun ja tilaajavastuulain mukaiset dokumentit ovat kunnossa palvelussa.

Rekisteröityminen vastuugroup.fi palveluun: 
Kaikilta Kotkan Energia -konsernin sopimuskumppaneilta edellytetään rekisteröitymistä vastuugroup.fi palveluun. Käyttäjä liittyy palveluun luomalla käyttäjätunnukset osoitteessa www.vastuugroup.fi ja hyväksymällä siellä käyttöehdot itseään sitoviksi. Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun palvelumaksun tai muun maksun maksamista. 

Tilaajavastuudokumentit
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. 

Ulkopuolista työvoimaa tilattaessa ja käytettäessä Kotkan Energia – konsernissa edellytetään kaikilta kumppaneilta ennen tilauksen tai sopimuksen hyväksymistä ja työn aloitusta, että seuraavat selvitykset/dokumentit ovat vastuugroup.fi palvelussa kunnossa (eli ”vihreänä”):

  • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
  • Kaupparekisteriote tai kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot. 
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.  
  • Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. 
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset/dokumentit eivät saa olla yli (3) kuukautta vanhoja. 

Urakoitsijan/toimittajan tulee toimittaa tilaajalle sähköisenä etukäteen työmaalle tulevien työntekijöiden tiedot veronumeroin. 

Kotkan Energian voimalaitosten seisokkityöt kuuluvat rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin ja Kotkan Energia toimii seisokkitöiden päätoteuttajana. Lain mukaan yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle tiedot työmaalla työskennelleistä henkilöistä, mikäli työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvon mukainen raja-arvo ylittyy (Veromenettelylaki 15 b §). Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Jokaisen työmaalla toimivan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle tarvittavat tiedot työntekijöistään tai itsestään. Tietoja ei kuitenkaan toimiteta tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavista henkilöistä, mikäli henkilö ei osallistu työmaalla työn tekemiseen. Tiedot on annettava ennen työskentelyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista muutoksista on annettava tieto päätoteuttajalle viipymättä. 

Työmaalle tulevien urakoitsijan/toimittajan työntekijät ovat suorittaneet perehdytyskoulutuksen ja he ovat saaneet kulunvalvonta-avaimet.

Kaikkien työmaalle tulevien on suoritettava perehdytys/turvallisuuskoulutus ennen töiden aloittamista. Perehdytys suoritetaan sähköisessä järjestelmässä, mihin vievät linkit löydät täältä. Valitse työkohteena toimivan voimalaitoksen urakoitsijaperehdytys.

Sähköinen perehdytys on voimassa kaksi (2) vuotta.

Kotkan Energia raportoi viranomaisille Cramo Valvomo ohjelman avulla tiedot työmaalla olevista henkilöistä.

Kaikille Kotkan Energian seisokkityömaalle tuleville turvallisuusperehdytyksen suorittaneille henkilöille myönnetään kulkuoikeus laitosalueelle. Laitosalueelle kulku tapahtuu Valtti -kortilla tai Kotkan Energian kulunvalvonta -avaimella (ns. Cramo -kortti). Käytössä olevat Valtti -korttien numerot tulee toimittaa työntekijälistauksen yhteydessä. Kotkan Energian yhteyshenkilö luovuttaa Cramo-kortit urakoitsijalle/toimittajalle Kotkan Energian toimipisteessä.  

Seisokkityömaalla on käytössä kulunvalvontalaite ja kaikkien työmaalle tulevien ja lähtevien henkilöiden on leimattava kulunvalvonta-avaimilla sisään/ulos, lukulaite sijaitsee pääportilla. 

Urakoitsija/toimittaja on perehtynyt turvallisuusasiakirjaan ja jalkauttanut turvallisuuskäytännöt omalle henkilöstölleen. Toimittaja on hakenut tarvittavat työluvat ennen työn aloittamista.

Kotkan Energia on laatinut seisokkityömaalle turvallisuusasiakirjan, johon urakoitsijalla/toimittajalla on velvollisuus perehtyä ennen töiden aloittamista. Asiakirjassa on esitelty kaikki keskeiset työmaan turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Turvallisuusasiakirja sisältää myös urakoitsijoita koskevat sanktiot väärinkäytös- ja turvallisuusrikkomustapauksissa. 

Mikäli työsuorituksen tekijänä on ulkopuolinen yrittäjä, pitää yrittäjän toimittaa tilaajalle todistus siitä, että yrittäjällä on voimassa oleva YEL-vakuutus (koskee ammatinharjoittajia, toiminimenhaltijoita tai yksittäistä henkilöä). 

Työsuorituksen tekijänä ulkopuolinen yrittäjä (ammatinharjoittaja, toiminimenhaltija, yksittäinen henkilö) 
Kun Kotkan Energia konsernin yhtiö hankkii työsuorituksia ulkopuolisilta yrittäjiltä (ammatinharjoittajilta/toiminimenhaltijoilta/yksittäisiltä henkilöiltä), tulee yrittäjän toimittaa Kotkan Energian yhtiölle todistus siitä, että yrittäjällä on YEL-vakuutus voimassa. Ellei yrittäjällä ole YEL-todis-tusta, tulee palvelun ostajan järjestää eläketurva työsuorituksen tekijälle ns. toimeksiantosuhteena ja työkorvauksen osalta ilmoittaa toimeksiannon ansiotiedot Kevan ylläpitämään rekisteriin. 
 
Rakentamispalveluiden laskutus Kotkan Energia Oy:ltä 
Kotkan Energia Oy on arvonlisäverolain mukaan (ALV 8c §)”muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja”, jolloin kaikkiin Kotkan Energia Oy:n hankkimiin arvonlisäverolain mukaisiin rakentamispalveluihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. 

Kotkan Energia Oy:n hankkimat arvonlisäverolain mukaiset rakentamispalvelut tulee laskuttaa ilman arvonlisäveroa. Laskuun tulee merkitä arvonlisäverottomuutta osoittava viittaus (esim. ”ra-kentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus, ALV 8 c §”). 

Sopimuskumppanin tulee toimittaa Kotkan Energialle erilliset laskut verottomista (ALV 0 %) palveluista ja verollisista palveluista (ALV 24 %). 

Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitoksen vuosihuolto 16.-27.9.2024

Hyötyvoimalaitos

Hyötyvoimalaitoksen vuosihuolto 19.-30.8.2024

Yhteystiedot - Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitoksen vuosihuollon vastuuhenkilö
Niko Seppä, kunnossapitopäällikkö
p. 044 7099 424

Hovinsaaren voimalaitoksen vuosihuollon turvallisuuskoordinaattori
Antti Lanki, käyttöpäällikkö
p. 044 7099 436

Sähkötyö- ja säteilyturvallisuus
Tero Partanen
p. 044 7099 422

Yhteystiedot - Hoyötyvoimalaitos

Hyötyvoimalaitoksen vuosihuollon vastuuhenkilö
Antti Lanki, käyttöpäällikkö
p. 044 7099 436

Hyötyvoimalaitoksen vuosihuollon turvallisuuskoordinaattori
Niko Seppä, kunnossapitopäällikkö
p. 044 7099 424

Sähkötyö- ja säteilyturvallisuus
Tero Partanen
p. 044 7099 422

Osoitteet

Hovinsaaren voimalaitos
Liitulahdentie 1
48210 Kotka

Hyötyvoimalaitos
Hyötytie 100
48600 Kotka

Laskutus ja asiakaspalvelu

Ostolaskut
Heidi Fransila, palvelupäällikkö
p. 044 7099 352

Muut talous- ja veroasiat
Anne Kujala, talous- ja rahoitusjohtaja
p. 044 7099 340

Asiakaspalvelu (arkisin 9-16)
p. 05 2277 300
asiakaspalvelu@kotkanenergia.fi

Kotkan Energia Oy ottaa vastaa ainoastaan verkkolaskuja.

Verkkolaskuosoite: 003717788631
Operaattori: Maventa
Operaattorin välittäjätunnus​​​​​​​​:​ 003721291126

Tilauksessa noudatetaan Kotkan Energia -konsernin yleisiä ostoehtoja, elleivät tilaaja ja toimittaja ole toisin sopineet. 

Ostolaskun sujuvaa käsittelyä varten laskulla tulee olla tilaajan nimi ja tilausnumero. Mikäli tilaus koskee sopimusta, tulee laskulla näkyä myös sopimusnumero. Mikäli tilaukseen liittyy työmääräin, tulee laskun laskurivit eritellä työmääräimittäin. Tuntilaskutuksissa laskussa tai laskun liitteessä tulee olla eriteltynä työtunnit. 

Mikäli lasku on puutteellinen tai sisältää virheellistä tietoa, se hylätään ja palautetaan käsittelemättömänä laskun lähettäjälle.