Energiatehokkuus

Energiatuotanto ja alkuperä

Kotkan Energia on ollut 2000-luvun alkuvuosista lähtien edelläkävijä bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisessä. Kotkan Energian kaukolämmöstä yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö on panostanut 2000-luvulla tuotannollisten investointien avulla merkittävästi uusiutuviin polttoaineisiin. Tavoitteemme on kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä tuotannossamme edelleen.

Kotkan Energia tuottaa energiaa Kotkassa ympäri vuoden päävoimalaitoksillaan Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella. Molemmat voimalaitokset ovat ns. CHP-laitoksia, eli niissä tuotetaan tehokkaasti yhteistuotantona kaukolämpöä, sähköä ja höyryä. Lisäksi yhtiöllä on Kotkan alueella useita lämpökeskuksia ja pumppaamoja, joiden avulla turvataan lämmön korkea toimitusvarmuus myös kovilla talvipakkasilla ja päävoimalaitosten seisokkien aikana. Lisäksi Kotkan Energia ostaa Kotkamills Oy:ltä ylijäämälämpöä.

Kaukolämmön tuotantoon kohdistuneet energiaverot vuonna 2023 olivat yhteensä 2,49 €/MWh

Kotkan Energian energiantuotannossa käytettävät polttoaineet ovat:

  • Biopolttoaineet, kuten metsähake, kuori ja metsäteollisuuden sivutuotteet
  • Turve
  • Jäte- ja kierrätyspolttoaineet, kuten lajiteltu kotitalousjäte, REF ja teollisuuden rejektit
  • Maakaasu
  • Kevyt polttoöljy

Kotkan Energian kaukolämmön tuotanto jakaantui vuonna 2023 seuraaviin polttoaineisiin:

Yhdyskuntajäte
0 %
Turve
0 %
Puuperäiset biopolttoaineet
0 %
REF - kierrätyspolttoaine
0 %
Maakaasu
0 %
Kevyt polttoöljy
0 %

Kaukolämmön matka kohti hiilineutraalia tuotantoa

Vuonna 2023 Kotkan Energian kaukolämmön päästökerroin oli 91,2 kg/MWh.

Energiatehokkuus ja energianeuvonta

Energian tehokas käyttö vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta

Kotkan Energia on mukana vapaaehtoisessa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025. Olemme asettaneet energiankäytön tehostamistavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja raportoimme niistä sopimustoimintaa koordinoivalle Motivalle vuosittain. Vuonna 2019 Hyötyvoimalaitokselle valmistunut savukaasupesuri lämmöntalteenotolla on yksi merkittävä energiaa säästävä teko.

Lisätietoja energiatehokkuudesta ja energiatehokkuustoimista saat Motivasta

Ramboll antaa alueellista energianeuvontaa. Lue lisää täältä.

Energiatehokkuussopimukset.

Lämmityksen laskutustiedot

Valtioneuvoston asetus 254/2021 lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta edellyttää kaukolämmön myyjää toimittamaan asiakkaalle energiatehokkuuteen ja kaukolämmön alkuperään liittyviä tietoja.

Asiakkaalle toimitettavassa vuosiraportissa ilmoitetaan 3§:n kohtien 1, 6 ja 7 mukaiset tiedot eli tiedot perityistä kaukolämmön maksuista sekä omasta energiankulutuksesta, sääkorjattu energiankulutuksen vertailu edellisen kolmen vuoden ajalta graafisessa muodossa sekä energiankulutus verrattuna muihin vastaaviin loppuasiakkaisiin.

Tällä verkkosivulla ylempänä on tiedot kaukolämmön energialähteiden osuuksista ja päästökauppalain mukaisista päästöistä (3§, kohta 2), energialähteiden veroista (3§, kohta 3) sekä yhteystiedot tahoihin, joilta saa tietoa energiatehokkuudesta ja energiatehokkuustoimista (3§, kohta 4).

Tiedot loppuasiakkaiden käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista (3§, kohta 5) on kaukolämmön sopimusehdoissa kohdassa 15.