Vuosikertomus 2021

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Korona vaihtui Ukrainan sodan aiheuttamaan energiakriisiin

Korona-pandemia vaikutti yhtiön toimintaan vielä vuoden 2022 alussa, mutta viimeisiä koronarajoituksia oltiin jo purkamassa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Hyökkäys aiheutti kriisin, jonka vaikutukset Kotkan Energiaan ja tietysti koko maailmaan ovat olleet hyvin moninaiset. Energian markkinahinnat ovat ampaisseet uusiin ennätyksiin, polttoaineiden, varaosien ja muiden hyödykkeiden saatavuus on huonontunut ja samalla hinnat ovat nousseet jyrkästi. Haasteellisen vuoden aikana vähensimme uusien kehityshankkeiden sekä selvityksien aloittamista, tämän sijaan keskityimme operatiiviseen toimintaan, toimitusvarmuuden varmistamiseen ja turvallisuusasioiden kehittämiseen.

Kriisillä ja energian hintojen nousulla on ollut myös positiivista vaikutusta kaukolämmön kysyntään ja rakensimme vuoden 2022 kymmenkertaisen määrän liittymiä aikaisempiin vuosiin nähden. Kysyntä on ollut niin suurta, että päätimme myös rakentaa kaukolämpöä läpi koko talven, ja edelleen vuonna 2023 rakennamme ennätysmääriä kaukolämpöverkkoa ja uusia liittymiä. Suuren kysynnän vuoksi päätimme myös laajentaa kaukolämpöverkkoa Ristinkallion alueelle, jonne runkoputken rakentaminen alkaa keväällä 2023 ja ensimmäisen liittymät saadaan käyttöön vuoden lopulla. Kriisistä huolimatta kaukolämmön hintaa nostettiin syksyllä 2022 hyvin maltillisesti.

Konsernin strategiaa käytiin läpi ja päivitettiin syksyllä 2022 yhtiön hallituksen ja johtoryhmän kanssa. Vaikka maailma on muuttunut, ei isoihin strategisiin linjoihin tarvittu suuria muutoksia. Edelleen jatketaan suurella kädenjäljellä ja pienellä jalanjäljellä, kohti hiilineutraaliutta 2030 – luvulla. Toimitusvarmuuden parantamiseksi toteutettiin kuitenkin vuonna 2022 useita toimia ja kriisi heijastui jokaisen liiketoiminnan tekemiseen ja tavoitteisiin.

INVESTOINNIT JA HANKKEET

Yhtiön suurin rakenteilla oleva investointi on tällä hetkellä Kotkan kantasatamaan rakennettavien Satama Areenan ja XAMK:n kampuksen sekä myöhemmin rakennettavan hotellin hybridienergiaratkaisu eli Kantasataman Energiakeskus. Keskuksessa hyödynnetään rakennuksien jäähdytyksen hukkalämpöä, maalämpöä ja kaukolämpöä älykkäästi ja keskitetysti useamman asiakkaan käyttöön. Rakennustyöt ovat valmistuneet ja alueelle on rakennettu myös sulanapitojärjestelmä. Käyttöönotto on meneillään tätä kirjoittaessa ja järjestelmä saadaan kokonaan käyttöön kesään 2023 mennessä.

Toinen vielä merkittävämpi hanke on Ren-Gas Nordicin kanssa yhdessä toteutettava synteettisen polttoaineen valmistuslaitos. Laitoksessa valmistetaan vetyä ja sinne tuodaan Kotkan Energian Hyötyvoimalaitoksesta talteen otettua hiilidioksidia. Näistä saadaan valmistettua synteettistä uusiutuvaa polttoainetta raskaan liikenteen käyttöön. Kotkan Energian kannalta hankkeessa tärkeintä on kuitenkin prosessista saatava uusiutuva hukkalämpö, joka tulisi kattamaan jopa kolmasosan kaukolämmön tarpeesta vuositasolla. Hankkeesta tehtiin vuonna 2022 esiselvitys ja sen lopputuloksena on solmittu maaliskuussa 2023 hankekehityssopimus, joka toivottavasti johtaa investointipäätökseen vuoden 2024 alussa.

Lähes yhtä suuri investointi energiakeskuksen kanssa on kaukolämpöverkon laajentaminen Ristinkallion alueelle, josta päätettiin vuoden 2022 lopulla. Suunnittelutyö on käynnissä ja rakentaminen alkaa keväällä 2023. Ristinkallion alueella on ollut hyvin kysyntää kaukolämmölle ja tulevaisuudessa sama runkoputki voisi myös palvella pienteollisuutta ja akkutehdasta Keltakallion alueella.

TYTÄRYHTIÖT

Kotkan Energia – konsernissa jatkettiin uusiutuvan kaukolämmön Toivo tuotteen myyntiä, kehitettiin edelleen älykästä kaukolämpötuotetta Smartiklea ja sähköautojen latauspalveluja tarjoavaa KotkaChargea.

KotkaTec yhtiö kasvatti liikevaihtoaan ja teki vahvan tuloksen. Suurimpana rajoittavana tekijänä liiketoiminnan kasvulle on ollut pula osaavista sähköalan ammattilaisista. KotkaTec on kuitenkin rekrytoinut voimakkaasti ja tarkoituksena edelleen laajentaa ja rekrytoida lisää osaajia vuoden 2023 aikana. KotkaTecissä toteutettiin myös syksyllä 2022 strategian päivitys, jossa tarkennettiin mm. yhtiön ylätason tavoitteita ja asiakassegmenttejä.

Kotkan Energiaverkkojen liiketoiminta on jatkunut tasaisena, tulos oli tyydyttävä ja siihen vaikutti mm. häviösähkön voimakkaasti kohonnut hankintakustannus ja korkeajännitteisen siirtoverkon kustannukset.

KotkaGasin liikevaihto nousi edelleen kaasun hintojen voimakkaan nousun ja myynnin kasvun seurauksena. Maakaasun tuonnin loputtua Venäjältä, KotkaGas pystyi ketteränä toimijana ja maahantuojana tuomaan kaasua Baltiasta ja toimimaan menestyksekkäästi maakaasun tukkumarkkinoilla. KotkaGas teki vahvan tuloksen vuodelle 2022.

TALOUSTILANNE

Markkinatilanne on vuoden 2022 jatkunut sodan pahentamana talous- ja energiakriisinä, jossa eri polttoaineiden, energiahyödykkeiden ja sähkön hinnat ovat voimakkaasti nousseet ja myös heiluneet historiallisen paljon. Suojaustoiminnassa onnistuttiin kuitenkin hyvin vuonna 2022 ja sähkön tukkukauppa teki hyvän tuloksen.

Kaukolämmön hintoja korotettiin syksyllä 2022 keskimäärin 5 %, joka oli maltillinen muutos verrattuna moneen muuhun yhtiöön ja vuoden 2023 alussa julkaistussa tilastossa kaukolämmön hinta oli jopa 7,5 % koko suomen keskiarvon alapuolella.

Kotkan Energia – konsernin liikevaihto nousi edelleen voimakkaasti uuteen ennätykseen ollen 171,1 (92,7) milj. euroa. Konsernitasolla liikevaihdon kasvua selittää energiamarkkinoiden voimakas hintojen nousu ja onnistuneet suojaukset. Kotkan Energia konsernin tilikauden tulos tuplaantui 10,0 (4,9) milj. euroon. Konsernin taseen loppusumma oli 151,3 (138,6) milj. euroa. Investointien määrä oli yhteensä 8,7 (4,6) milj. euroa. Taseen korollisen vieraan pääoman ja leasing-vastuiden määrä pieneni tasaisesti ja omavaraisuusaste parani 42,1 (40,9) prosenttiin.

Kokonaisuutena yhtiön taloustilanne on vahvalla pohjalla, rahoitustilanne on vahvistunut ja tuloskunto vuodelle 2023 näyttää hyvältä. Paineita talouteen aiheuttavat kustannusten ja korkojen voimakas nousu sekä talouden epävarmuus. Kevään palkkaratkaisu tulee nostamaan henkilöstökustannuksia aikaisempia vuosia enemmän.

HENKILÖSTÖ JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

 Konsernissa työskenteli keskimäärin 123 henkilöä, joille maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 8,2 milj. euroa. Henkilöstön vaihtuvuus on hiukan lisääntynyt ja myös tiettyjen erikoisosaajien rekrytoinnit ovat vaikeutuneet. Osaajista kiinnipitämien ja jopa osaajapula ovatkin seuraavien vuosien haasteiden listalla. Konsernissa on kuitenkin loistavat henkilöstöedut ja henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla, jatkossa on siis pidettävä kiinni yhtiöstä yhtenä Kymenlaakson parhaimpina työpaikkoina.

Keväällä 2020 konsernista pois myyty sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voima ajettiin konkurssiin uuden omistajan toimesta syksyllä 2022. Karhu Voima oli hoitanut edelleen Kotkan Energian laskutusta ja asiakaspalvelua, jotka jouduttiin siirtämään pikavauhtia omiin käsiin. Siirtoa oltiin onneksi jo valmistelemassa vuoden 2023 alkuun ja hyvin hoidetulla projektilla saatiin asiat toimimaan ilman suuria häiriöitä asiakkaiden suuntaan. Asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä näihin liittyvän online-palvelun kehittäminen jatkuu vuonna 2023.

Operatiivinen toiminta jatkui vahvana ja suunnitelmallisena, isot huollot ja asiakasprojektit saatiin tehtyä suunnitelmien mukaisesti. Laitosten käytettävyys oli ennätyksellisellä tasolla ja koko vuosi selvittiin ilman suurempia laiterikkoja. Kaukolämpöverkoston rakentamista tehtiin ennätysmääriä ja työt jatkuvat läpi talven. 

Kiitokset hallitukselle, johtoryhmälle ja koko henkilöstölle kovasta työstä koko 20 vuotta kestäneen urani haastavimman vuoden hoitamisesta loistavasti!

Sami Markkanen
Toimitusjohtaja
Kotkalaisten oma energiayhtiö