Vuosikertomus 2021

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Kotkan Energia on energiakonserni, johon kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja tytäryhtiöinä KotkaGas Oy, KotkaTec Oy ja Kotkan Energiaverkot Oy. Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.500 kappaletta ja kaikki osakkeet omistaa Kotkan kaupunki. Osakkeiden lunastus- ja suostumuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen. Kotkan Energia Oy omistaa kaikki tytäryhtiönsä 100-prosenttisesti.

Kotkan Energia tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja – tuotteita. Päätuotteet ovat kaukolämpö, höyry, sähkö ja maakaasu. Lisäksi konserni tarjoaa sähköautojen latauspalveluja, aurinkopaneeliratkaisuja ja muita älykkäitä energiapalveluita koko Suomen alueelle. Kotkan Energian tavoitteena on tuottaa kotkalaisten kaukolämpö hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

Kotkan Energian tavoitteena on pitää kaukolämmön hintataso kilpailukykyisenä ja loppuasiakkaan kannalta kokonaistaloudellisesti parhaana lämmitysratkaisuna. Kotkan Energia myös tukee paikallisen teollisuuden kilpailukykyä tarjoamalla kustannustehokkaita ja kestävästi tuotettuja energiapalveluita.

Kotkan Energia Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Olli Marttila ja varapuheenjohtajana Pekka Posti sekä hallituksen jäsenenä Antti Laine, Reija Lipponen, Tiina Mikkonen ja Pia Paukku. Hallitus kokoontui 18 kertaa. Kotkan Energia Oy:n hallintoneuvostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Jari Elo ja varapuheenjohtajana Juha Tilli sekä hallitusneuvoston jäsenenä Juha Attenberg, Susanna Blomberg, Eveliina Heikkilä, Arttu-Petteri Klami, Antti-Veikko Labbas, Tonja Paane ja Katri Paatero. Hallintoneuvosto kokoontui 2 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sami Markkanen.

Konserni

Taloudellinen tilanne

Tilikausi oli konsernin seitsemäs. Liikevaihto oli 171,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 10,0 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 151,3 milj. euroa. Konsernin taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden
lopussa 22,5 milj. euroa ja taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 30,5 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on taseen ulkopuolisia arvonlisäverollisia leasingvuokravastuita 19,2 milj. euroa. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 8,2 milj. euroa. Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 8,7 milj. euron arvosta.

Taulukkoon 1. on koottu Kotkan Energia -konsernin taloudelliset avainluvut.

Liiketoiminta ja riskit

Kotkan Energia -konsernin merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla.

Karhu Voima Oy hoiti palvelusopimuksella vuodesta 2018 alkaen Kotkan Energia – konsernin energialaskutusta ja asiakaspalvelua. Tilikaudella Karhu Voima Oy meni konkurssiin ja palvelusopimuksen toiminnot siirrettiin takaisin Kotkan Energia Oy:lle syyskuussa.

Covid-19 -vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti toimintaan vielä vuoden 2022 alkupuolella. Yhtiössä noudatettiin yleisiä hygieniaohjeita, suosittiin etätöitä ja tehtiin muita työjärjestelyjä tartuntojen ehkäisemiseksi. Asiakkaiden palveluun tai toimitusvarmuuteen koronapandemialla ei ole ollut vaikutuksia. Koronapandemialla ei ole todettu olleen sellaisia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia rahoitukseen, operatiiviseen toimintaan tai polttoaineiden saatavuuteen tai hintaan, joita ei olisi kyetty ottamaan
huomioon omassa energiatoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa.

Henkilöstönäkökulma

Konsernin henkilöstömäärä on kasvanut yritysostojen kautta sekä toiminnan laajentuessa. Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla (4,75/6) ja sairauspoissaolot ovat pysyneet alhaisella tasolla.
Konsernissa on panostettu merkittävästi työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen,
tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vakavia työtapaturmia ei onneksi tapahtunut vuoden 2022 aikana.
Yhtiön koko henkilöstö on kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Kannustepalkkiojärjestelmään sisältyy sekä taloudellisia että toiminnallisia mittareita. Vuodelta 2022 henkilöstölle maksettiin kannustepalkkiota keskimäärin noin 6,6 % varsinaisista vuosiansioista (vuonna 2021: 5,4 %). Taulukkoon 2. on koottu tärkeimpiä Kotkan Energia -konsernin henkilöstöön liittyviä avainlukuja.

Ympäristönäkökulma

Konsernin laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioita ohjaa EHSQ-politiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja politiikka päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Konsernilla on DNV:n sertifioima toimintajärjestelmä perustuen standardeihin ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) ja ISO 45001:2018 (työterveys ja työturvallisuus). Järjestelmät uudelleen sertifioitiin vuonna 2022 ja sertifikaatit ovat voimassa seuraavat kolme vuotta. Tytäryhtiö KotkaTecin johtamisjärjestelmä sisällytettiin sertifioinnin piiriin. Sisäisiä auditointeja pidetään säännöllisesti. Konsernin tuotantotoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä ympäristöön vaikuttavia päästöjä tai muita
tapahtumia tilikauden aikana.

Kehitysnäkymät ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Energiasektorilla on käynnissä globaali energiamurros, jonka vaikutukset näkyvät merkittävästi myös Suomessa. Energiamurroksen ajureina toimivat ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja digitalisaatio. Suomessa energiamurros tarkoittaa sitä, että fossiilisesta tuotannosta siirrytään vähähiiliseen energian tuotantoon ja keskitetystä energiajärjestelmästä hajautettuun energiajärjestelmään sekä vakaasta tuotannosta vaihtelevaan energiantuotantoon.

Venäjän hyökkäys helmikuussa Ukrainaan on vaikuttanut voimakkaasti energiamarkkinoihin. Energian hinta nousi voimakkaasti ja saatavuus oli rajallista, kun Venäjää vastaan asetetut talouspakotteet pienensivät energian tarjontaa Euroopassa. Kotkan Energia joutui Ukraina-Venäjä tilanteesta johtuen päivittämään tilikaudella vuonna 2021 laatimaansa hiilineutraalisuustiekarttaa. Tilikaudella käytettiin turvetta suunniteltua enemmän. Myös lähivuosina varaudutaan turpeen käyttöön, sillä kiinteiden polttoaineiden saatavuus on epävarmaa. Konserni tulee kuitenkin saavuttamaan hiilineutraalisuuden kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Talousnäkymät Suomessa heikkenivät tilikaudella ja energiakriisin paheneminen on vienyt Suomen lievään
taantumaan. Inflaatio on ollut ennustettua nopeampaa ja nousupaineita on yhä. Raaka-aineiden hinnat ovat myös kallistuneet ja toimitusketjujen häiriöt pitkittyneet, jonka seurauksena kaikki hinnat ovat nousseet laaja-alaisesti. Energian ja raaka-aineiden hinnat sekä saatavuus pitävät inflaation korkeana. Keskuspankit ovat yrittäneet hillitä nopeaa inflaation nousua kiristämällä rahapolitiikkaa. Kiihtynyt inflaatio on nostanut merkittävästi Suomessa korkotasoja ja korkotasot saattavat vielä nousta.

Ennusteiden mukaan inflaatio alkaisi hidastua vuoden 2023 aikana, mutta niihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Energiakriisi ja laaja-alainen hintojen nousu voi kestää oletettua pidempäänkin. Lisäksi kylmä ja vähätuulinen talvi voi nostaa sähkön hintoja ja pakottaa Suomessakin sähkönjakelun sääntelyyn. Koronapandemiakaan ei ole vielä maailmanlaajuisesti ohi ja voi aiheuttaa taloudellisia vaikutuksia. Alkuvuoden sää ja Olkiluoto 3 vaikuttavat merkittävästi talven spot- ja futuurihintojen kehittymiseen.

Kotkan Energia -konsernin kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät. Hyvän tulostason säilyttäminen vaatii käyttö- ja kunnossapidon kustannustehokkuuden jatkuvaa kehittämistä sekä polttoaineiden hankinnan ja käytön tehostamista. Edellisten lisäksi Kotkan Energia –konserni kehittää ja ylläpitää omaa tuotantokapasiteettiaan, kaukolämpö- ja sähköverkkojaan ja uusia palvelujaan.

Kotkan Energia on solminut maaliskuussa 2023 hankekehityssopimuksen Ren-Gas Nordic Oy:n kanssa uusiutuvan synteettisen liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen rakentamisesta Kotkaan. Kotkan Energian Hyötyvoimalaitokselta otettaisiin talteen hiilidioksidia ja Mussalossa sijaitsevassa laitoksessa valmistettaisiin vetyä ja edelleen synteettistä polttoainetta. Kotkan Energia saisi laitoksesta hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon. Hankekehitys valmistuu vuoden 2024 alussa, jolloin tehdään mahdollinen investointipäätös.

Tulevaisuudessa erilaiset raportointivaateet eri tahoille tulevat lisääntymään ja konsernissa on käynnistetty selvitystyö lisääntyvien raportointivelvoitteiden täyttämiseksi.

Tytäryhtiöt

Kotkan Energiaverkot Oy

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Yhtiön asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut alueen yritykset. Sähkönsiirron lisäksi yhtiö toimittaa pääasiassa omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita alueiden yrityksille ja operaattoreille. Yhtiö omistaa myös Mussalon satamaan johtavan 110 kV:n voimajohdon (PRN-MUS2), johon on liittyneenä emoyhtiön Kotkan Energian omistama Mussalon tuulivoimapuisto. Yhtiön siirtoverkkoon on liittyneenä Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset, joiden tuottamaa sähköä siirretään asiakkaille ja edelleen kantaverkkoon. Yhtiön verkkoalueella toimii myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka hyödyntää yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Yhtiön liiketoiminta muodostaa noin 0,84 % Kotkan Energia – konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,0 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 90 000 euroa. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 1 henkilö. Verkon kokonaissiirtovolyymi oli tilikaudella yhteensä 154,6 (164,9) GWh, josta tuotannon siirron osuus oli 87,7 (93,6) GWh, oman tuotannon kulutuksen osuus oli 29,4 (31,4) GWh ja kulutuksen siirron osuus oli 37,5 (39,8) GWh. Verkon siirtovolyymi pieneni edelliseen vuoteen verrattuna noin 7,3 %. Siirtovolyymin pieneneminen johtui pääasiassa asiakasrakenteessa tapahtuneesta muutoksesta teollisesta toiminnasta
varasto- ja logistiikkatoimintaan sekä aiempaa vuotta heikommasta voimalaitosten sähköntuotantoasteesta.

Yhtiön investoinnit vuonna 2022 olivat noin 0,8 milj. euroa. Yhtiö aloitti vuonna 2021 Korkeakosken verkkoalueella korvausinvestoinnin, joka valmistui vuonna 2022. Lisäksi yhtiö rakensi yhden isomman asiakasliittymän vuoden 2022 aikana.

Yhtiö on investoinut verkkoinfransa uusintaan ja modernisointiin viimeisen kuuden vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen.

Kotkan Energiaverkot Oy:n toimintaympäristö ja asiakasrakenne on muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Isot investoinnit sähkön jakeluverkon uudistamiseen ja toimintavarmuuden sekä energiatehokkuuden parantamiseen rasittavat poistoina. Valtakunnallinen Datahub- projekti ja sen jatkeena ensi vuonna Datahub 2.0 varttitaseeseen siirtyminen on vaatinut investointeja mittausjärjestelmään ja prosesseihin.

Viime vuoden lopulla alkanut epävarmuus sähkömarkkinoilla ja Euroopassa alkanut sota on heiluttanut sähkömarkkinoita ja mm. avoimilta markkinoilta hankittavan häviösähkön hankintakustannus on noussut merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.

KotkaGas Oy

KotkaGas Oy harjoittaa maakaasun tukku- ja vähittäismyyntiä valtakunnallisesti. Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen KotkaGas Oy kasvattanut voimakkaasti maakaasun myyntivolyymiä valtakunnallisesti. Yhtiö toimii avoimilla maakaasumarkkinoilla tasevastaavana Shipperinä ja vähittäismyyjänä sekä myös Baltia-Suomi markkina-alueen Get Baltickaasupörssissä. Yhtiö hankkii maakaasua hajautetusti usealta eri yhteistyökumppanilta ja toimii itse maakaasun maahantuojana Suomeen Baltic Connector-kaasuputkea hyödyntäen. Hajautetulla hankinnalla hallitaan sekä kaupallista riskiä että toimitusvarmuusriskiä.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Liiketoiminta muodostaa noin 65,65 % Kotkan Energia – konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 115,4 milj. euroa ja tilikauden tulos 2,1 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 174 %. liikevaihdon kasvu johtui maakaasun myyntivolyymin merkittävästä kasvusta uusien asiakkuuksien myötä sekä korkeasta maakaasun markkinahinnasta. Maakaasun myyntivolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 %. Yhtiö lopetti Karhulan Teollisuusalueella olleen siirtoliiketoiminnan alkuvuonna 2021.

KotkaTec Oy

KotkaTec Oy työllisti tilikauden aikana keskimäärin 24 sähköalan ammattilaista. Yhtiö tuottaa talotekniikkaan sekä teollisuuteen suunnattuja sähköverkkojen ja automaatiojärjestelmien asennus-, huolto- ja kunnossapito -palveluita sekä erilaisia asiantuntija-, suunnittelu- ja valvontapalveluja. Yhtiö on Tukesin rekisteröimä S1 (yli 1000V) urakoitsija ja paloilmoitinliike ja on STUL:n Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto sekä STTA:n Sähkötekniset työnantajat ry jäsen. Kotkan Energia – konserniin yhtiö tuli 100-prosenttiseksi tytäryhtiöksi 1.1.2021 alkaen.

Yhtiön liiketoiminta muodostaa noin 2,5 % Kotkan Energia – konsernin liikevaihdosta. Tilikauden liikevaihto oli 4,2 milj. euroa ja tulos 0,2 milj. euroa. Yhtiö toimitti vuoden aikana useita vaativia teollisuuden ja talotekniikan asiakasprojekteja.

Emoyhtiö

Taloudellinen tilanne

Kotkan Energia Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 53,8 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 milj. euroa. Tilikaudella energiahyödykkeiden hinnat ovat olleet korkealla. Suurin tekijä nousseiden hintojen takana on Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja Venäjää kohtaan kohdistuneet talouspakotteet. Hintoihin ovat vaikuttaneet myös korkeana pysyneet päästöoikeuksien hinnat.

Sähkön myyntitulot kasvoivat korkeammista sähkön markkinahinnoista johtuen. Kaukolämmön myyntitulot olivat edellisen vuoden tasolla vaikkakin kaukolämmön myyntivolyymi toteutui edellistä vuotta pienempänä johtuen keskimääräistä lämpimästä säästä. Kaukolämmön hintaa korotettiin lokakuussa keskimäärin 5 %. Kaukolämmön uusien liittymien kysyntä ja myynti oli ennätyksellisen korkealla tasolla. Liikevaihtoa pienensi turvetoimitusten loppuminen ulkopuoliselle toimijalle. Turvetoimitukset ulkopuoliselle toimijalle keskeytettiin alkuvuonna kilpailutukseen liittyvän markkinaoikeuden valituksen vuoksi. Liiketoiminnan muut tuotot pienenivät johtuen tuulivoiman
syöttötariffituen jäämisestä korkean sähkön markkinahinnan vuoksi edellistä vuotta pienemmäksi.
Taulukkoon 3. on koottu Kotkan Energia Oy:n taloudelliset avainluvut.

Tilikaudella energianhankinnan kustannukset laskivat varaston muutos huomioiden edelliseen vuoteen verrattuna noin 4,6 milj. euroa. Maakaasua käytettiin edellistä vuotta vähemmän korkean hinnan vuoksi. Kevyttä polttoöljy käytettiin korvaamaan kallista maakaasua. Kiinteiden polttoaineiden saatavuushaasteista johtuen turvetta käytettiin edellistä vuotta enemmän. Energianhankinnan
kustannuksia pienensi merkittävästi onnistunut myyntisalkun suojaus.

Voimalaitoksilla jouduttiin vuoden aikana tekemään enemmän korjaus- ja huoltotöitä, joka näkyi ulkopuolisten palvelujen kustannusten nousuna. Ukrainan sodan vaikutuksia näkyi myös yhtiön toiminnassa mm. kustannusten nousuna ja materiaalien saatavuuden haasteina. Vuoden aikana tulleet yleiskorotukset nostivat henkilöstökuluja. Poistot nousivat noin 0,2 milj. euroa uusien vuoden aikana toteutettujen investointien takia. Liiketoiminnan muut kulut nousivat. Selvityshankkeita tehtiin kuluvana vuonna edellistä vuotta enemmän.

Koronapandemian hellittäessä päästiin myös järjestämään erilaisia tapahtumia ja henkilöstön virkistystilaisuuksia sekä henkilöstö pystyi osallistumaan myös koulutuksiin.

Rahoitustuotot ja – kulut sisältävät arvonalentumisen pysyvistä vastaavista sijoituksista. Yhtiö kirjasi alas Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikiven ydinvoimalahankkeen Fennovoima-omistukset, joiden osuuksia yhtiöllä oli Pohjois-Suomen Voiman kautta. Tilikauden tulos ennen poistoeron muutosta oli 10,2 milj. euroa ja parani edellisestä vuodesta noin 4,6 milj. euroa. Tulos verojen ja poistoeron jälkeen oli noin 4,9 milj. euroa ja tulos parani hiukan edellisestä vuodesta. Yhtiön taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 21,2 milj. euroa (2021: 20,0 milj. euroa). Taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 30,5 milj. euroa (2021: 32,9 milj. euroa).

Pääomalainat

Kotkan kaupunki on myöntänyt vuonna 2018 Kotkan Energia Oy:lle pääomalainaa 5 milj. euroa. Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan laina-ajan lopussa 31.12.2027. Lainan korko on 4,5 prosenttia.

Investoinnit

Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 8,0 milj. euron arvosta. Vuonna 2021 investoinnit olivat 4,3 milj. euroa ja vuonna 2020 ne olivat 4,1 milj. euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit ovat olleet kaukolämpöverkoston perusparannukset ja laajennukset ja toisen päävoimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen lämmönsiirtimien uusinnat. Yhtiön suurimpiin ja merkittävimpiin hankkeisiin kuuluu
myös Kotkan kantasatamaan rakennettava energiakeskus, joka aloitettiin vuonna 2020 ja sen arvioidaan
valmistuvan vuonna 2023.

Liiketoiminta

Hovinsaaren voimalaitoksen käytettävyys oli erinomainen vuonna 2022, laitoksella oli normaali huoltoseisokki syyskuussa. Toisen päävoimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen, käytettävyys oli myös hyvällä tasolla. Hyötyvoimalaitoksella tehtiin viikon suunniteltua pidempi huoltoseisokki syys-lokakuussa, jossa tehtiin enemmän kunnossapitotöitä. Hyötyvoimalaitoksella on ollut vuoden aikana jonkin verran ongelmia polttoaineen syötössä kattilaan. Hovinsaaren Kombivoimalaitos ei ollut ajossa tilikaudella. Tilikaudella häiriöistä aiheutuneet tuotannon menetyksen kustannukset olivat huomattavasti alhaisemmat kuin edellisenä vuonna.

Taulukossa 4. on esitetty tuotteiden myyntimäärät ja polttoaineiden kokonaiskäyttö.

Tärkeimmät omassa tuotannossa käytetyt polttoaineet olivat biopolttoaineet, jäte, turve ja maakaasu. Edelliseen vuoteen verrattuna turvetta käytettiin enemmän, kun taas biopolttoaineita ja maakaasua käytettiin vähemmän. Jätteen hyötykäyttöpalvelu pysyi edellisvuosien tasolla. Strategiansa mukaisesti Kotkan Energian tavoitteena on ollut uusiutuvan energian käytön lisääminen omassa energiantuotannossa.

Vuonna 2022 uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannossa oli 66,3 % (vuonna 2021: 71,6 %). Energiakriisi pakotti yhtiön käyttämään enemmän fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2022 on rakennettu edellistä vuotta huomattavasti enemmän kaukolämpöliittymiä. Tilikaudella sähkön ja kaasun hinnat ovat olleet poikkeuksellisen korkealla, joka nostanut merkittävästi kaukolämmön kysyntää lämmitysratkaisuna. Yhtiö on pystynyt pitämään tehokkaalla toiminnalla ja oikeilla investoinneilla kaukolämmön hinnan kohtuullisena muihin energiamuotoihin nähden. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kaukolämpöasiakkaina 2197 kiinteistöä. Vuoden 2023 alussa Kotkan Energian kaukolämmön kokonaishinta seurattavassa asiakasryhmässä oli 7,3 % keskiarvotason alapuolella.

Ympäristönäkökulma

Emoyhtiö kuuluu konsernin DNV:n sertifioimaan toimintajärjestelmään. Päästöoikeudet ja päästökauppa ovat merkittävä osa yhtiön tuotannon suunnittelua ja optimointia. Kotkan Energialle on myönnetty vuosille 2021–2025 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä 130 443 tonnia. Tilikaudella 2022 päästöoikeuksista käytettiin omaan tuotantoon 58 440 tonnia ja päästöoikeuksia ei myyty.

Voimalaitosten ympäristöluvissa on määritelty lupaehdot ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuville päästöille sekä melulle. Ympäristövaikutuksista raportoidaan valvovalle viranomaiselle vuosittain lupaehtojen mukaisesti. Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen ja Huosiossuon turvetuotantoalueen toiminnasta raportoidaan kuukausittain ja aina, kun tuotannossa tapahtuu
poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavia häiriöitä. Yhtiö julkaisee ympäristötietoja osana vuosikertomusta, jossa esitetään katsaus toiminnan keskeisistä ympäristövaikutuksista. Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella on tehty päästöjen vertailumittauksia sekä osallistuttu Kotkan alueen ilman laadun yhteistarkkailuun. Tuotantotoiminta on ollut vuonna 2022 lupaehtojen mukaista muutamia pieniä laitosten häiriötilanteisiin liittyviä päästöylityksiä lukuun ottamatta. Hovinsaaren voimalaitokselle, Hyötyvoimalaitokselle ja Heinsuon polttoaineiden välivarastointikentälle on saatu uudet
ympäristöluvat vuonna 2022.

Kotkan Energia Oy on mukana kaukolämpöalan ja energian tuotantotoimintojen energiatehokkuussopimuksissa sopimuskaudella 2017–2025. Sopimuksilla yhtiö on sitoutunut asettamaan tavoitteet mm. omakäyttöenergian vähentämiseksi ja antamaan kaukolämpöasiakkailleen energiankäyttöön liittyvää neuvontaa. Vuonna 2022 kaukolämpötoiminnassa on jatkettu edelleen energiatehokkuuteen liittyvää asiakasneuvontaa, selvityksiä ja investointeja. Kotkan Energia on mukana Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kehotetaan suomalaisia säästämään energiaa. Kotkan Energia Oy:n kaukolämmön tuotannon hiilineutraalisuustiekartan tavoitepolku ei ole täysin toteutunut polttoainemarkkinoiden haasteiden takia ja fossiilisia polttoaineita on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat tilikaudella 0,1 milj. euroa (vuonna 2021: 0,1 milj. euroa ja 2020: 0,2 milj. euroa). Tutkimus- ja kehittämishankkeet painottuivat tilikaudella pääasiassa hiilineutraalisuustiekarttaan, uusiin energiaratkaisuihin ja sisäisten prosessien kehittämiseen. Yhtiö on mukana tukemassa LUT:n akkuprofessuuria ja kyberturvallisuusprofessuuria.

Kehitysnäkymät ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän hyvänä myös vuonna 2023. Yhtiön omavaraisuusaste on parantunut ja tuloskunto on hyvällä tasolla. Kohoavat kustannukset ja markkinoiden epävarmuus tulevat pakottamaan yhtiön nostamaan kaukolämmön hintaa syksyllä 2023. Myös polttoaineiden saatavuus seuraavalle lämmityskaudelle 2023–2024 on haastavaa.

Karhu Voima Oy:ltä takaisin siirrettyjen energialaskutus- ja asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen jatkuu
ja tulemme panostamaan entistä enemmän asiakaslähtöisiin digitaalisiin palveluihin mm. otamme käyttöön tulevan uuden vuoden aikana entistä paremman asiakkaillemme suunnatun Online-palvelun.

Hallituksen esitys voitonjaosta yhtiökokoukselle

Emoyhtiön tilikauden voitto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 oli 4.876.845,76 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 16.232.022,02 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 666,67 euroa/osake eli yhteensä 3.000.015,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.