Kohti päästötöntä energiatulevaisuutta

Energiakonsernina Kotkan Energialla on huomattava vaikutus koko Kotkan ympäristövastuullisuuteen. Hinku-kuntana Kotka on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä kuntatasolla ja meidän pohjoisissa olosuhteissa lämmitys aiheuttaa suuren osan kotitalouksien hiilidioksipäästöistä. Ei siis ole aivan sama, miten lämpö kotiin saadaan. Vuonna 2018 Kotkan Energian kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat 89 kWh ja olemme ylpeitä, että ne olivat merkittävästi valtakunnallista lukua 150 g/kWh alemmat. Tämän mahdollistaa se, että Kotkan Energia on toiminut etupainotteisesti ja luopunut kivihiilen käytöstä jo 2000 –luvun alussa. Yhdyskuntajätettä polttava Hyötyvoimalaitos on valmistunut vuonna 2009. Kaukolämpö tuotetaan nykyisellään polttamalla puuperäisiä biopolttoaineita (esim. metsätähdehake, kuori), yhdyskuntajätettä, kierrätyspolttoaineita, turvetta ja vain vähäisissä määrin maakaasua ja öljyä. Tällä hetkellä kattilateknisistä syistä johtuen turpeen käyttäminen on välttämätöntä, mutta turpeesta luopumisesta on selvitystyö menossa. Kolme tuulivoimalaamme tuottaa sähköä täysin vihreästi. Olemme menossa siis vahvasti kohti päästötöntä energian tuotantoa.

Ennakointi ja avoimuus kuvaavat toimintaamme hyvin. Tapanamme on toimia etupainotteisesti ja vastuullisesti jo ennen kuin asiat ovat lainsäädännön mukaan pakollisia. Tämän mahdollistaa aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden, etujärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tiedämme alan tilanteen ja tiedämme, mihin suuntaan toimialalla ollaan menossa. Jätteenpolttoon liittyen päästöraja-arvot tulevat tiukkenemaan tulevaisuudessa ja me olemme huomioineet nämä jo viimeisimmässä ympäristölupahakemuksessa. Esitimme alempia päästöraja-arvoja, mitä lainsäädäntö tällä hetkellä vaatii. Toimintamme on tiukasti viranomaisten valvomaa ja raportoimme säännöllisesti ja kattavasti eri tunnuslukuja viranomaisille ja kotisivujemme kautta kaikille sidosryhmille.

Ympäristönäkökohdat ovat voimakkaasti esillä investoinneissa. Tänä vuonna Hovinsaaren voimalaitokselle valmistui uusi vesilaitos, jonka ansiosta veden kulutusta voidaan vähentää ja mereen laskettava vesi on entistä puhtaampaa. Hyötyvoimalaitokselle rakennettiin lämmön talteenotolla varustettua savukaasupesuri, jotta saamme tehostettua tuotantoa ja polttoaineiden kulutus sekä päästöt vähenevät konsernitasolla.

Kotkan Energialla on sertifioitu ISO 14001:2015 –standardiin perustuva ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tuo toimintaan systematiikkaa. Asetamme tavoitteita ja toimenpiteitä ja niiden toteutumista seurataan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Keräämme aktiivisesti asiakas- ja sidosryhmäpalautetta ja otamme ne huomioon toiminnan kehittämisessä.

Vastuullisuus on valintoja. Me teemme vastuullisia valintoja ja tee sinäkin.

Lisää ajankohtaisia