Kotkaan suunnitteilla yli 100 MEUR laitosinvestointi vihreän vedyn ja uusiutuvan kotimaisen kaasun tuotantoon

Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Kotkaan suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 40 MW ja investoinnin kokonaissumma noin 100 miljoonaa euroa.

Kotkan Energian Hyötyvoimalaitoksen yhteyteen suunniteltu investointi toisi merkittävän lisäyksen puhtaiden kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoon. Kotkan Power-to-Gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata 16 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Tämä määrä riittää noin 600 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön.

Kotkan Power-to-Gas-laitos luo tärkeän tukijalan Ren-Gasin tuotantoverkostoon, ja lisää oleellisesti kotimaisen kaasun tuotantoa kaasuverkon yhteydessä. Nyt aloitettavalla toteutettavuussuunnittelulla varmistetaan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle tuotantolaitoshankkeen esiselvitykselle syksyltä 2021.

— Kotimaisen uusiutuvan kaasun rooli niin vihreän siirtymän kuin huoltovarmuuden kannalta on merkittävä. On tärkeää, että Suomessa edistetään määrätietoisesti vihreän siirtymän investointeja, josta Kotka Energian kanssa yhteistyössä kehitettävä Power-to-Gas-hanke on loistava esimerkki. Kotkaan rakentuva tuotantokokonaisuus lisää merkittävästi kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoa, ja se tuo uuden tukijalan Ren-Gasin Suomen laajuiseen kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoon.”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Ren-Gas suunnittelee Kotkaan Power-to-Gas-tuotantolaitosta, jossa prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Kotkassa hiilidioksidi otetaan talteen Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksen savukaasuista, ja uusiutuva sähkö hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista suomalaisista tuulivoimapuistoista. Prosessin lopputuloksena syntyy puhdasta kaasupolttoainetta raskaan tieliikenteen käyttöön, mitä voidaan käyttää ajoneuvoissa kuten biokaasua.

Hanke edistää Kotkan Energian hiilineutraalisuustavoitteita sekä luo vahvaa pohjaa kilpailukykyiselle kaukolämmölle pitkälle tulevaisuuteen. Kotkan Energia saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Kotkassa.

— Tämä suunniteltu power-to-gas-laitos on konkreettinen askel kohti hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa Kotkassa. Hanke tukee sekä valtakunnallisia että kaupungin meille asettamia tavoitteita, kommentoi Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja Sami Markkanen. 

Kotkaan suunnitellaan sadan miljoonan euron tuotantolaitosta vihreän vedyn ja kotimaisen kaasun tuotantoon.

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii yli 1200 MW uutta, kotimaista tuulivoimaa.

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni, joka tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja -tuotteita. Päätuotteet ovat kaukolämpö, höyry, sähkö ja maakaasu. Lisäksi tytäryhtiö KotkaTec tuottaa sähköautojen latauspalveluita, aurinkopaneeleja ja muita älykkäitä energiapalveluita koko Suomen alueelle.