Sähkökatkojen vaikutus kaukolämpötaloihin

Miten sähkökatkot vaikuttavat kaukolämmitettyyn taloon?

Kaukolämmössä sähkökatkon vaiku­tukset ovat pieniä. Sähkökatkot ovat tavallisia ja ne eivät muodosta vakavia haittoja asukkaille.

Sähkökatkon aikana talon lämmitys loppuu, koska lämmön kierto raken­nuksessa perustuu sähköllä toimivaan pumppuun. Kuitenkin kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule kat­kon aikana viilenemään merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimi­maan normaalisti talon kiertovesipum­pun alkaessa toimimaan.

Hanasta voi edelleen tulla vettä, mut­ta sitä tai suihkua ei suositella käytet­täväksi johtuen hyvin pienestä, mutta mahdollisesta riskistä, liittyen lämpimän käyttöveden lämpötilan nousuun. Myös välittömästi sähkökatkon jälkeen tulee olla varovainen lämpimän käyttö­veden käytön kanssa, koska käyttövesi voi olla tavallista lämpimämpää.

Kylmeneekö taloni, jos minulla ei ole sähkökatkon aikana lämmitystä?

Kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule katkon aikana viilene­mään merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimimaan normaa­listi talon kiertovesipumpun alkaessa toimimaan.

Sähkökatkon jälkeen taloni lämmitys ei lähtenyt toimimaan?

Jos lämmitys ei lähde sähkökatkon jälkeen toimimaan ole yhteydessä isännöitsijään / huoltoyhtiöön tai kaukolämpöyhtiöön.

Kysymyksiä ja vastauksia sähkökatkoista kaukolämmitettyjen talojen isännöitsijöille.

Kysymyksiä ja vastauksia sähkökatkoista kaukolämmitettyjen talojen isännöitsijöille

Miten varautua sähkökatkoihin isännöitsijänä?

Olisi hyvä huolehtia, että talojen asuk­kaat ovat tietoisia ohjeistuksista säh­kökatkojen varalle. Esimerkiksi Ener­giateollisuus on julkaissut kuluttajille suunnatun ohjeen sähkökatkojen va­ralle.

Mitä asioita on hyvä huomioida sähkökatkojen jälkeen?

Olisi hyvä tarkistaa kaukolämpölaittei­den toiminta katkon jälkeen. Elinkaa­rensa loppupuolella olevat kiertovesi­pumput eivät välttämättä käynnisty, jolloin rakennuksen lämmitys ei ala toimimaan. Myös kiertoilmakoneet olisi hyvä tarkistaa, koska ne saattavat jäätyä (katolla tai esim. tuulikaapeissa olevat laitteet).

Mahdollisten lämmitys- ja käyttöve­siverkkojen vuotojen tarkistaminen, esim. putkiliitokset, tiivisteet, jne. Esi­merkiksi lämpimän käyttöveden huo­neistokohtaisen mittarin liitos (tiiviste) oli alkanut vuotaa, kun kiertojohto oli jäähtynyt sähkökatkon seurauksena.

Yllä mainitut ongelmat ovat rele­vantteja myös muille lämmitysmuo­doille.
Hyvä on myös muistaa huomioida muiden säh­köllä toimivien järjestelmien kunto sähkökatkon jälkeen.

Teksti: Energiateollisuus Ry, Mikko Vuorenmaa, asiantuntija, kaukolämpö ja energiankäyttö