Nordic Ren-Gasin hanke etenee Kotkassa – hankekoko kolminkertaistunut alkuperäisestä

Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavan Kotkan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen osalta. Samalla Kotkan kaupunki on varannut hankkeelle Mussalon satamasta maa-alueen. Vahva kysyntä uusiutuvalle kaasulle ja Kotkan alueen tarjoamat mahdollisuudet vetytaloudelle kolminkertaistivat hankkeen koon alkuperäisestä.

Allekirjoitettu hankekehityssopimus vie Kotkan Power-to-Gas-hanketta eteenpäin vahvassa yhteistyössä Ren-Gasin ja Kotkan Energian kesken. Sopimus kattaa hankekehityksen pääehdot osapuolten välillä sisältäen mm. ehdot savukaasujen hyödyntämisestä ja hiilidioksidittoman kaukolämmön toimittamisesta. Kotkan kaupunki on varannut tuotantolaitokselle riittävän maa-alueen Mussalon satama-alueelta, joka osaltaan mahdollistaa merkittävän hankekokonaisuuden kehittämisen Kotkan alueelle. Ren-Gas on hankkeen päävastuullinen kehittäjä, joka vie Kotkan Power-to-Gas-hankkeen kohti lopullista investointipäätöstä ja laitoksen rakennutusta. Hankkeen luvitus on aloitettu ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoteen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kotkan Power-to-Gas-laitos on toteutustavaltaan ainutlaatuinen, sillä laitoksen pääprosessit sijoitetaan erilleen toisistaan. Kotkan Korkeakoskelle rakennetaan hiilidioksidin talteenottoyksikkö, joka ottaa talteen vuosittain merkittävän määrän hiilidioksidia Hyötyvoimalaitoksen savukaasuista. Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantoprosessit sijoitetaan Kotkan Mussaloon, jossa laitos tuottaa lopullisessa koossaan 35 000 tonnia uusiutuvaa synteettistä metaania vuodessa. Polttoaineen tuotannossa syntyvä prosessilämpö hyödynnetään Kotkassa kaukolämpönä, mikä vähentää polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa.

Allekirjoitettu hankekehityssopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle toteuttavuusanalyysille, jossa arvioitiin hankkeen teknistaloudellista toteuttavuutta. Analyysin tuloksena todettiin, että Kotkan alue tarjoaa oletettua laajemmat mahdollisuudet uusiutuvan synteettisen metaanin tuotannolle ja hanke tuo hyötyjä laajasti eri osapuolille. Yhteistyössä kehitetty ainutlaatuinen toteutuskonsepti mahdollistaa kolme kertaa alkuperäistä suunnitelmaa suuremman laitosinvestoinnin toteuttamisen, minkä lisäksi uusiutuvan polttoaineen tuotannon sijainti Mussalon satama-alueella avaa mahdollisuudet suomalaisten puhtaiden polttoaineiden viennille. Energiaomavaraisuuden rooli Euroopassa on korostunut ja kysyntä puhtaalle kaasulle lisääntynyt merkittävästi, mikä on luonut vahvan markkinaympäristön puhtaille eurooppalaisille uusiutuville kaasupolttoaineille.

”Kotkan Power-to-Gas -hanke on mahtava osoitus siitä mitä erinomaisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Olemme kehittäneet Kotkan Energian, Kotkan kaupungin, ja Kotkan alueen muiden toimijoiden kanssa yhteystyössä laitoksen toteutusmallin, joka mahdollistaa laajamittaisen uusiutuvan polttoaineen tuotannon Kotkassa, sekä luo perustaa vetytalouden kehittämiselle laajemmin. Allekirjoitetun hankekehityssopimuksen puitteissa jatkamme erinomaista yhteistyötämme ja viemme hanketta kohti lopullista investointipäätöstä ja laitoksen rakennuttamista.”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että Power-to-Gas -hanke etenee ja Kotkan alue voi tarjota erinomaiset puitteet vihreän vetytalouden edistämiseksi. Hanke edistää konkreettisesti Kotkan Energian hiilineutraalisuustavoitteita lisäämällä uusiutuvan kaukolämmön osuutta ja samalla se parantaa laajemmin kotimaista energiaomavaraisuutta.

Yhteistyömme Ren-Gasin kanssa on ollut erinomaista ja olen vakuuttunut, että allekirjoitetun hankekehityssopimuksen myötä yhteistyömme syvenee entisestään. ”, toteaa Kotkan Energian toimitusjohtaja Sami Markkanen.

”Näemme Power-to-Gas-hankkeen erittäin positiivisena ja tervetulleena uusiutuvan energiantuotannon edistysaskeleena, ja olemme todella tyytyväisiä, kun voimme tarjota hankkeelle sijoittumispaikan Mussalosta”, kertoo Kotkan kaupungin tontti-insinööri Katri Ervasti.

Ren-Gasin ja Kotka Energian yhteistyö alkoi vuoden 2021 syksyllä hankkeen esiselvityksellä ja jatkui vuoden 2022 aikana toteuttavuusanalyysilla. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuoden 2024 aikana ja kaupallinen tuotanto vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta osoitteesta: www.ren-gas.com/projekti/kotka/

Ren-Gasin Power-to-Gas- laitoksen ensimmäinen investointivaihe Mussalossa.

Lisätietoja:
Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088
Kotkan Energia Oy: Toimitusjohtaja Sami Markkanen, p. 044 709 9428
Kotkan kaupunki: Tontti-insinööri Katri Ervasti, p. 040 627 9545

Ren-Gas Oy on puhtaan energian toteuttaja, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotantoverkoston raskaalle maantieliikenteelle. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen dieselpolttoaineen käyttöä raskaassa liikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa, vastaten noin viidesosaa raskaan liikenteen polttoaineen kulutuksesta. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. P2X-polttoaineidensa energialähteeksi Ren-Gas hankkii kotimaista tuulivoimaa.

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni, joka tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja -tuotteita. Päätuotteet ovat kaukolämpö, höyry, sähkö ja maakaasu. Lisäksi tytäryhtiö KotkaTec tuottaa sähköautojen latauspalveluita, aurinkopaneeleja ja muita älykkäitä sähköpalveluita koko Suomen alueelle.