Vuosikertomus 2021

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Kotkan Energia on energiakonserni, johon kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja tytäryhtiöinä KotkaGas Oy, KotkaTec Oy ja Kotkan Energiaverkot Oy. Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.500 kappaletta ja kaikki osakkeet omistaa Kotkan kaupunki. Kotkan Energia Oy omistaa kaikki tytäryhtiönsä 100 %:sesti.

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni, joka tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja -tuotteita. Päätuotteet ovat kaukolämpö, höyry, sähkö ja maakaasu. Lisäksi konserni tarjoaa sähköautojen latauspalveluja, aurinkopaneeliratkaisuja ja muita älykkäitä energiapalveluja koko Suomen alueelle. Kotkan Energian tavoitteena on tuottaa kotkalaisten kaukolämpö hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

Kotkan Energian tavoitteena on pitää kaukolämmön hintataso kilpailukykyisenä ja loppuasiakkaan kannalta kokonaistaloudellisesti parhaana lämmitysratkaisuna. Kotkan Energia myös tukee paikallisen teollisuuden kilpailukykyä tarjoamalla kustannustehokkaita ja kestävästi tuotettuja energiapalveluita.

Konserni

Taloudellinen tilanne

Tilikausi oli konsernin kuudes. Konsernin liikevaihto oli 92,7 milj. euroa ja tilikauden tulos 4,9 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 138,6 milj. euroa. Konsernin taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 20,5 milj. euroa. Konsernissa taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 32,9 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on taseen ulkopuolisia arvonlisäverollisia leasingvuokravastuita 20,9 milj. euroa. Konsernin taseen mukainen omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 122 henkilöä. Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 7,7 milj. euroa. Konsernissa investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 4,6 milj. euron arvosta.

Liiketoiminta ja riskit

Kotkan Energia -konsernin merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla.

Covid-19 -vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Yhtiössä noudatettiin yleisiä hygieniaohjeita, suosittiin etätöitä ja tehtiin muita työjärjestelyjä tartuntojen ehkäisemiseksi. Asiakkaiden palveluun tai toimitusvarmuuteen koronapandemialla ei ole ollut vaikutuksia eikä Kotkan Energian toimipaikoissa ole ollut korona-altistuksia tilikaudella.

Koronapandemia aiheutti maaliskuussa 2020 rahoitusmarkkinoilla voimakasta epävarmuutta ja samanlaista tilannetta ei nähty vuonna 2021. Alkuvuodesta 2021 oli vielä positiivinen odotus siitä, että koronarokote taltuttaisi koronapandemian. Helmikuun loppupuolella koronapandemia alkoi taas kiihtyä Suomessa ja hallitus alkoi valmistella maata sulkutilaan. Puolessa välissä vuotta ja loppuvuotta kohti mennessä korkomarkkinat sahailivat edestakaisin johtuen lupaavasti käynnistyneen talouden toipumisen hyytymisestä, uusista rajoitustoimista ja virustilanteen heikkenemisestä. Omikron-muunnos toi lisää epävarmuutta ja negatiivista tunnelmaa. Korkomarkkinoilla nähtiin loppuvuonna 2021 useampia käänteitä, joulukuussa korot kääntyivät taas nousuun.

Koronapandemialla ei ole todettu olleen sellaisia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia rahoitukseen, operatiiviseen toimintaan tai polttoaineiden saatavuuteen tai hintaan, joita ei olisi kyetty ottamaan huomioon omassa energiatoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa.

Kehitysnäkymät ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Energiasektorilla on käynnissä globaali energiamurros, jonka vaikutukset näkyvät merkittävästi myös Suomessa. Globaalin energiamurroksen ajureina toimivat ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja digitalisaatio. Suomessa energiamurros tarkoittaa sitä, että fossiilisesta tuotannosta siirrytään vähähiiliseen energian tuotantoon ja keskitetystä energiajärjestelmästä hajautettuun energiajärjestelmään sekä vakaasta tuotannosta vaihtelevaan energiantuotantoon. Kotkan Energia selvitti tilikaudella
kustannuksia, mahdollisuuksia ja erilaisia polkuja kohti hiilineutraalisuutta. Selvityksen tuloksena syntyi hiilineutraalisuustiekartta toimenpiteineen, jolla konserni saavuttaa hiilineutraalisuuden kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Syksyllä energianhinnat nousivat ennätyslukemiin ja samalla inflaatio nousi. Suomessa kuitenkin kuluttajahinnat jäivät loppujen lopuksi maltilliseksi muihin euroalueen maihin verrattuna. Myös raaka-aineet ja komponenttien hinnat nousivat. Energian hintojen ennustetaan pysyvän korkeana ainakin kevääseen 2022 saakka. Sähkön hintaheilahtelujen ennustetaan tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään.

Suomen talous on selvinnyt pandemiasta huomattavasti paremmin kuin alkuvaiheessa ennakoitiin ja näkymät vuoden 2022 loppupuolelle näyttävät jo suhteellisen lupaavilta. Inflaation ennustetaan kasvavan ja tästä johtuen paine keskuspankkien koronnostolle kasvaa. Pitkien korkojen ennustetaan nousevan lähivuosina, jonka johdosta konsernissa tehtiin vuoden 2021 aikana rahoitussalkkuun korkomuokkauksia.

Kotkan Energia -konsernin kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät. Hyvän tulostason säilyttäminen vaatii kuitenkin käyttö- ja kunnossapidon kustannustehokkuuden jatkuvaa kehittämistä. Kotkan Energia -konserni kehittää ja ylläpitää omaa tuotantokapasiteettia, kaukolämpö- ja sähköverkkoja ja uusia palveluja.

Tytäryhtiöt

Kotkan Energiaverkot Oy

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Yhtiön asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut alueen yritykset. Sähkönsiirron lisäksi yhtiö toimittaa pääasiassa omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita alueiden yrityksille ja operaattoreille. Yhtiö omistaa myös Mussalon satamaan johtavan 110 kV:n voimajohdon (PRN-MUS2), johon on liittyneenä emoyhtiön Kotkan Energian omistama Mussalon tuulivoimapuisto.

Yhtiön siirtoverkkoon on liittyneenä Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset, joiden tuottamaa sähköä siirretään asiakkaille ja edelleen kantaverkkoon. Yhtiön verkkoalueella toimii myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka hyödyntää yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Yhtiön liiketoiminta
muodostaa noin 1,13 prosenttia Kotkan Energia -konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli
1,6 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 3 tuhatta euroa. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa yksi henkilö. Verkon kokonaissiirtovolyymi oli tilikaudella yhteensä 164,9 GWh, josta tuotannon siirron osuus oli 93,6 GWh, oman tuotannon kulutuksen osuus oli 31,4 GWh ja kulutuksen siirron osuus oli 39,8 GWh. Verkon siirtovolyymi pieneni edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,7 %. Siirtovolyymin pieneneminen johtui pääasiassa Karhulan Valimon toiminnan loppumisesta ja konkurssista. Yhtiön investoinnit vuonna 2021 olivat noin 0,3 milj. euroa. Yhtiö aloitti tilikaudella Korkeakosken verkkoalueella korvausinvestoinnin, joka valmistuu vuonna 2022.

Yhtiö on investoinut verkkoinfransa uusintaan ja modernisointiin viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen.

KotkaGas Oy

KotkaGas Oy harjoittaa maakaasun yritysmyyntiä valtakunnallisesti. Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa. Yhtiö toimii avoimilla maakaasumarkkinoilla itsenäisenä tasevastaavana Shipperinä ja vähittäismyyjänä. Yhtiö toimii myös Baltia–Suomi markkina-alueella toimivassa GetBeltic kaasupörssissä. Yhtiö hankkii maakaasua hajautetusti usealta maahantuojalta ja kahdesta eri maahantuontipisteestä. Hajautetulla hankinnalla hallitaan sekä kaupallista riskiä että toimitusvarmuusriskiä.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.2.2016 yrityskaupan liiketoimintasiirron jälkeen. Yhtiön liiketoiminta
muodostaa noin 40,11 % Kotkan Energia -konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 42,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,5 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 384 %. Liikevaihdon kasvu johtui maakaasun myyntivolyymin merkittävästä kasvusta uusien asiakkuuksien myötä sekä korkeasta maakaasun markkinahinnasta. Maakaasun myyntivolyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 107,6 %. Yhtiö lopetti Karhulan Teollisuusalueella olleen siirtoliiketoiminnan alkuvuonna 2021.

KotkaTec Oy

KotkaTec Oy työllistää 19 sähköalan ammattilaista. Yhtiö tuottaa talotekniikkaan sekä teollisuuteen suunnattuja sähköverkkojen ja automaatiojärjestelmien asennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä erilaisia asiantuntija-, suunnittelu- ja valvontapalveluita. KotkaTec on Tukesin rekisteröimä S1 (yli 1000 V) urakoitsija ja kuuluu Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) ja Sähkötekniset työnantajat (STTA) järjestöihin.

Kotkan Energia -konserniin yhtiö tuli 100 % tytäryhtiöksi 1.1.2021 alkaen. Yhtiön liiketoiminta muodostaa
noin 3,38 % Kotkan Energia -konsernin liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 3,7 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,3 milj. euroa. KotkaTec hoiti vuoden aikana noin 150 kappaletta asiakasprojekteja, joista suurimpina olivat Donghwa Finland Oy:n Kotkan tehtaan laajennuksen kiinteistösähköistys ja prosessisähköjakelun urakat, Järvi-Suomen Energia Oy:n ABB Electrification Servicen neljän sähköaseman saneeraus ja Kotkan Energia Verkot Oy:n 10 kV sähköaseman laajennuksen suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto.

Emoyhtiö

Taloudellinen tilanne

Kotkan Energia Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 51,4 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 10,2 milj. euroa. Alkuvuoden sää oli keskimääräistä kylmempää, kun taas kesä oli keskimääräistä lämpimämpi ja loppuvuosi jäi vähän kylmemmäksi. Loppuvuodesta sähkön ja kaasun hinnat nousivat ennätyksellisen korkeiksi. Pohjoismaissa pörssisähkön hinta nousi vesivarastojen niukkuuden, tuulettoman sään ja Euroopan markkinoiden kovan hinnan nousun johdosta. Kaasun hinnan
nousuun taas ovat vaikuttaneet pitkittyneen talven tyhjentämät varastot, kysynnän kasvu ja Venäjän kaasutoimitusten pieneneminen poliittisista kiistoista johtuen. Sekä sähkön että kaukolämmön myynti kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön myynnin kasvu johtui loppuvuoden korkeista sähkön hinnoista ja kaukolämmön myynnin kasvu johtui keskimääräisesti kylmemmästä säästä. Kaukolämmön hintaa korotettiin 1.10.2021 alkaen noin 2 %. Liikevaihtoa kasvatti myös turvetoimitukset asiakkaalle. Liiketoiminnan muut tuotot pienenivät johtuen tuulivoiman syöttötariffituen jäämisestä korkean sähkön hinnan vuoksi edellistä vuotta pienemmäksi.

Tilikaudella energianhankinnan kustannukset, varaston muutos huomioiden, nousivat edellisvuoteen verrattuna 6,1 milj. euroa johtuen kasvaneesta tuotannosta.

Tuotannollisten aineiden ja tarvikkeiden, sekä ulkopuolisten palveluiden kustannukset nousivat 1,4 milj. euroa edellisestä vuodesta. Kustannusten nousu johtui turvetoimituksista asiakkaalle ja lisäksi voimalaitoksilla tehtiin enemmän korjaus- ja huoltotöitä. Vuoden aikana tulleet yleiskorotukset nostivat henkilöstökuluja. Poistot nousivat noin 0,1 milj. euroa uusien investointien johdosta. Liiketoiminnan muut kulut laskivat. Edellisen vuoden lukuihin sisältyi osakkuusyhtiö Karhu Voima Oy:n myyntiin liittyvät kustannukset.

Tilikauden tulos oli 4,5 milj. euroa. Tulos parani 1,6 milj. euroa edellisestä vuodesta. Yhtiön taseen pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 20,0 milj. euroa (2020: 31,7 milj. euroa). Taseen lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa oli käytössä tilikauden päättyessä 32,9 milj. euroa (2020: 23,9 milj. euroa).

Investoinnit

Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 4,3 milj. euron arvosta. Vuonna 2020 investoinnit olivat 4,1 milj. euroa ja vuonna 2019 ne olivat 9,5 milj. euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit ovat olleet kaukolämpöverkoston perusparannukset ja laajennukset, Hyötyvoimalaitoksella seulakuljettimen modernisointi ja kaukolämmönvaihtimen uusinta. Kotkan kantasatamaan rakennettava Kampuskorttelin energiakeskuksen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2020. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna
2023.

Liiketoiminta

Hovinsaaren voimalaitoksen käytettävyys oli hyvällä tasolla vuonna 2021. Toisen päävoimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen, käytettävyys oli tyydyttävällä tasolla johtuen useista vuoden aikana aiheutuneista teknisistä ongelmista. Hyötyvoimalaitoksen suurimpina ongelmina olivat kattilavauriot ja savukaasujärjestelmän ongelmat. Taulukossa 2 on esitetty tuotteiden myyntimäärät ja polttoaineiden kokonaiskäyttö.

Tärkeimmät omassa tuotannossa käytetyt polttoaineet olivat biopolttoaineet, lajiteltu kotitalousjäte, turve ja maakaasu. Edelliseen vuoteen verrattuna biopolttoaineita ja maakaasua käytettiin enemmän, kun taas turvetta vähemmän.

Strategian mukaisesti Kotkan Energian tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen omassa energiantuotannossa. Vuonna 2021 uusiutuvan energian osuus omasta tuotannosta oli noin 61 % (vuonna 2020: 58 %). Vuonna 2021 uusien kaukolämpöliittymien määrä oli edellisen vuoden tasolla (nettolisäys 13 kpl). Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kaukolämpöasiakkaina 2155 kiinteistöä. Vuoden 2022 alussa Kotkan Energian kaukolämmön kokonaishinta seurattavassa asiakasryhmässä oli 2,72 keskiarvotason alapuolella.

Henkilöstönäkökulma

Taulukkoon 3 on koottu tärkeimpiä emoyhtiön henkilöstöön liittyviä avainlukuja.

Yhtiössä on panostettu merkittävästi työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Työtapaturmien määrä on pysynyt alhaisella tasolla jo kolmen vuoden ajan.

Yhtiön koko henkilöstö on kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Kannustepalkkiojärjestelmään sisältyy sekä taloudellisia että toiminnallisia mittareita. Vuodelta 2021 henkilöstölle maksettiin kannustepalkkiota keskimäärin noin 6,67 % varsinaisista vuosiansioista (vuonna 2020: 4,7 %).

Ympäristönäkökulma

Konsernin laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioita ohjaa EHSQ-politiikka, jonka johto katselmoi vuosittain. Politiikka päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Emoyhtiöllä on DNV:n sertifioima toimintajärjestelmä perustuen standardeihin ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) ja ISO 45001:2018 (työterveys ja työturvallisuus). Järjestelmien uudelleensertifiointi tehdään kolmen vuoden välein ja sisäisiä auditointeja pidetään säännöllisesti.

Päästöoikeudet ja päästökauppa ovat merkittävä osa yhtiön tuotannon suunnittelua ja optimointia. Kotkan Energialle on myönnetty vuosille 2021–2025 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä 133 031 CO2-tonnia. Tilikaudella 2021 päästöoikeuksista käytettiin omaan tuotantoon 58 208 CO2-tonnia ja päästöoikeuksia myytiin markkinoille 10 000 CO2-tonnia.

Voimalaitosten ympäristöluvissa on määritelty lupaehdot ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuville päästöille sekä melulle. Ympäristövaikutuksista raportoidaan valvovalle viranomaiselle vuosittain lupaehtojen mukaisesti. Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen ja Huosiossuon turvetuotantoalueen toiminnasta raportoidaan kuukausittain ja aina kun tuotannossa tapahtuu poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavia häiriöitä. Yhtiö julkaisee ympäristötietoja osana vuosikertomusta, jossa esitetään katsaus toiminnan keskeisistä ympäristövaikutuksista. Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella on tehty päästöjen vertailumittauksia sekä osallistuttu Kotkan alueen ilman laadun yhteistarkkailuun. Tuotantotoiminta on ollut vuonna 2021 lupaehtojen mukaista muutamia yksittäisiä päästöylityksiä lukuun ottamatta. Hovinsaaren voimalaitoksen, Hyötyvoimalaitoksen ja Heinsuon polttoaineiden välivarastointikentän ympäristölupiin on haettu muutoksia ja ympäristölupahakemukset ovat vireillä AVI:ssa.

Kotkan Energia Oy on mukana kaukolämpöalan ja energian tuotantotoimintojen energiatehokkuussopimuksissa sopimuskaudella 2017–2025. Sopimuksilla yhtiö on sitoutunut asettamaan tavoitteet mm. omakäyttöenergian vähentämiseksi ja antamaan kaukolämpöasiakkailleen energiankäyttöön liittyvää neuvontaa. Vuonna 2021 kaukolämpötoiminnassa on jatkettu edelleen energiatehokkuuteen liittyvää asiakasneuvontaa, selvityksiä ja investointeja. Kotkan Energia Oy:n kaukolämmön tuotannon hiilineutraalisuustiekartta valmistui vuonna 2021 ja tavoitteena on hiilineutraali kaukolämmön tuotanto vuonna 2030.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat tilikaudella 0,1 milj. euroa (vuonna 2020: 0,2 milj. euroa ja 2019: 0,1 milj. euroa). Tutkimus- ja kehittämishankkeet painottuivat tilikaudella pääasiassa hiilineutraalisuustiekartan toteuttamiseen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä uusiin energiaratkaisuihin.

Kehitysnäkymät ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän hyvänä myös vuonna 2022. Tulevaisuudessa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, joita ovat mm. koronapandemian jatkuminen, sään vaihtelut, energiahintojen heilahtelut, EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä ja energiaveromuutokset.

Hallitus on ilmoittanut toteuttavansa energiaverouudistuksen asteittain vuosina 2021–2024. Asia on kirjattu hallitusohjelmaan, mutta päätöksiä työn aloittamisesta ei ole tehty. Vuoden 2022 energiaveroihin ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. Hallitus valmistelee turpeen verotuksen kiristämistä turpeen polton vähentämiseksi tai polton lopettamiseksi kokonaan.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Sähkön- ja lämmöntuotannossa tavoitteeseen pyritään vähentämällä kivihiilen ja turpeen käyttö, jotka korvataan pitkälti biopolttoaineilla. Edellä mainitun johdosta kiinteiden polttoaineiden osalta markkinoilla arvioidaan olevan hintojen nousupainetta. Lisäksi kiinteiden polttoaineiden toimitusvarmuuden lisäämisestä ja liikennepolttoaineiden jo tapahtuneista hinnannousuista arvioidaan tulevan myös nousupaineita vuonna 2022.

Venäjä kohdisti sotatoimia Ukrainaa kohtaan helmikuun lopulla. Tilanteella on voimakkaita heijastevaikutuksia myös Suomen energia-, talous- ja rahoitusmarkkinoille. Tilanne aiheuttaa konsernille merkittäviä riskejä polttoaineiden ja tarvikkeiden saatavuuteen. Lisäksi polttoaineisiin ja tarvikkeisiin kohdistuu huomattavia korotuspaineita tilanteesta johtuen.

Emoyhtiö omistaa Pohjois-Suomen Voima Oy:n kautta Voimayhtiö SF:n osakkeita liittyen Fennovoiman Hanhikivi ydinvoimalahankkeeseen. Ukrainan sodasta johtuen ydinvoimalahankkeen toteutumista pidetään yhä epätodennäköisempänä. Emoyhtiö selvittää vuoden 2022 aikana omistuksensa tasearvon ja siihen mahdollisesti liittyvän alaskirjaustarpeen.

Hallituksen esitys voitonjaosta yhtiökokoukselle

Emoyhtiön tilikauden voitto tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 oli 4 531 173,82 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 14 355 191,26 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 666,67 euroa/osake eli yhteensä 3 000 015,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Käytetyt laskentakaavat